Агроінженерія

Код

208

Освітні програми

  • "Агроінженерія"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна, 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 3 роки - денна, 3 роки - заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна (дистанційна)

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи (дипломного проекту).

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються основи, 2,3 та 4 курс включають професійно - орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

За загальними та загально-професійними компетентностями:
•    Застосовувати інформаційні та комунікаційні технології.
•    Використовувати знання у практичних ситуаціях.
•    Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями.
•    Працювати самостійно та у складі команди.
•    Шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.
•    Спілкуватися державною фаховою мовою як усно, так і письмово.
•    Ухвалювати обґрунтовані рішення.
•    Працювати з іншомовною технічною документацією та спілкуватись іноземною мовою.

За спеціалізовано-професійними компетентностями:
•    Застосовувати типові аналітичні методи та комп'ютерні програмні засоби для розв'язування інженерних завдань.
•    Демонструвати знання і розуміння фундаментальних наукових фактів, концепцій, теорій, принципів.
•    Застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові та технічні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань.
•    Втілювати інженерні розробки для отримування практичних результатів.
•    Розуміти завдання сучасного виробництва, спрямовані на задоволення потреб споживачів.
•    Визначати техніко-економічну ефективність типових систем та їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів.
•    Розуміти і враховувати правові, соціальні, екологічні, етичні, економічні й комерційні обмеження та ризики, реалізуючи технічні рішення.
•    Демонструвати творчий та інноваційний потенціал у проектних розробках.
•    Використовувати знання на засадах комерційної та економічної діяльності.
•    Розробляти плани і проекти, спрямовані на досягнення поставленої мети та зорієнтовані на наявні ресурси.
•    Застосовувати норми галузевих стандартів.
•    Здатність використовувати знання у розв'язуванні завдань підвищування якості продукції та її контролювання.
•    Здатність використовувати знання, щоб вибирати конструкційні матеріали, устатковання, процеси.
•    Демонструвати розуміння, у яких царинах можна використовувати інженерні знання.
•    Здатність застосовувати базові уявлення про сільськогосподарські машини та механізацію технологічних процесів у рослинництві та тваринництві.

Практика/Стажування

шість практик відповідно до навчального плану (чотири навчальні, дві виробничі).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в Європейських країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

•    фахівці даного профілю займаються проектуванням, організацією експлуатації, технічного обслуговування, діагностування та ремонту сільськогосподарських машин і обладнання.
•    Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення інженер – механік дільниці, цеху, виробництва; експерт оцінки технічного стану машин і обладнання;
•    інженер – конструктор проектних організацій; головний механік підприємства; керівник підприємства галузі.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 24 квітня 2019