Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Код

151

Освітні програми

"Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", "Робототехніка та штучний інтелект"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин);

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної випускової роботи згідно з навчальним планом

Загальний профіль програми

Протягом першого та другого року навчання вивчаються навчальні дисципліни загальної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни;

Розподіл між освітніми програмами "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" та "Робототехніка та штучний  інтелект" здійснюється після першого року навчання за заявою студента. 

Програмні результати навчання

Освітня програма "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

 Знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та інтегральне числення, функції багатьох змінних, функціональні ряди, диференціальні рівняння для функції однієї та багатьох змінних, операційне числення, теорію функції комплексної змінної, теорію ймовірностей та математичну статистику, теорію випадкових процесів в обсязі, необхідному для користування математичним апаратом та методами у галузі автоматизації. Знати фізику, електротехніку, електроніку та схемотехніку, мікропроцесорну техніку на рівні, необхідному для розв’язання типових задач і проблем автоматизації. Вміти застосовувати сучасні інформаційні технології та мати навички розробляти алгоритми та комп’ютерні програми з використанням мов високого рівня та технологій об’єктно-орієнтованого програмування, створювати бази даних та використовувати інтернет-ресурси. Розуміти суть процесів, що відбуваються в об’єктах автоматизації (за галузями діяльності) та вміти проводити аналіз об’єктів автоматизації і обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів дослідження їх властивостей. Вміти застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування. Вміти застосовувати методи системного аналізу, моделювання, ідентифікації та числові методи для розроблення математичних та імітаційних моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій. Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів вимірювань та оцінювання їх метрологічних характеристик. Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти обґрунтувати їх вибір на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації та експлуатаційних умов; мати навички налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування. Вміти проектувати багаторівневі системи керування і збору даних для формування бази параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу, використовуючи новітні комп’ютерно- інтегровані технології. Вміти обґрунтовувати вибір структури та розробляти прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем управління на базі локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів. Вміти виконувати роботи з проектування систем автоматизації, знати зміст і правила оформлення проектних матеріалів, склад проектної документації та послідовність виконання проектних робіт з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів та міжнародних стандартів. Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування типових інженерних задач у галузі автоматизації, зокрема, математичного моделювання, автоматизованого проектування, керування базами даних, методів комп’ютерної графіки. Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень. Вміти використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Вміти використовувати у виробничій і соціальній діяльності фундаментальні поняття і категорії державотворення для обґрунтування власних світоглядних позицій та політичних переконань з урахуванням процесів соціально-політичної історії України, правових засад та етичних норм.

Освітня програма "Робототехніка та штучний інтелект"

Знати принципи побудови та технологію розробки систем штучного інтелекту. Знати тенденції і перспективи розвитку систем штучного інтелекту. Знати принципи побудови нейронних мереж і підходи до навчання в нейронних мережах. Знати методи штучного інтелекту та машинного навчання. Знати методи та способи зберігання, передачі та захисту інформації. Знати принципи побудови та методи реалізації інтелектуальних систем розпізнавання образів. Знати способи формалізації та методи розв’язання інтелектуальних задач. Вміти використовувати системи штучного інтелекту для розв’язання прикладних задач у різних предметних галузях. Вміти проектувати системи штучного інтелекту, експертні системи, бази знань. Вміти формалізувати знання за допомогою різних способів їх подання. Вміти використовувати різні методи навчання. Вміти розробляти та використовувати комп’ютерні cистеми, які застосовують штучний інтелект, нейронні мережі, сучасні мікропроцесорні засоби. Вміти проводити дослідження в області автономних роботів та взаємодії людини і роботів. Вміти розробляти та використовувати системи розпізнавання звукових та відео-сигналів. Вміти будувати стратегії розв’язання інтелектуальних задач та виконувати їх програмну реалізацію. Вміти програмувати з використанням логічних мов програмування. Знати основні методи аналізу та синтезу досліджень робототехнічних систем. Знати методи розрахунку, вибору та конструювання основних вузлів промислових роботів. Знати методи компоновки та основних розрахунків при проектуванні робототехнічних і автоматизованих систем. Знати основні типи апаратного забезпечення роботів. Знати основні типи давачів робототехнічних комплексів і принципів їх функціонування. Вміти виконувати синтез робототехнічних систем та проводити аналіз їх динамічних характеристик. Вміти підібрати необхідні вузли для промислових роботів та необхідне обладнання для робототехнічних комплексів і автоматизованих систем. Вміти користуватися спеціальною літературою, довідниками, стандартами, нормативами; виконувати проектно-розрахункові роботи з використанням ЕОМ та САПР. Вміти працювати з давачами робототехнічних комплексів та правильно їх експлуатувати. Вміти розробляти, програмувати та керувати роботами. Вміти створювати програмно-математичне забезпечення для сучасних робототехнічних комплексів.

Практика/Стажування

Практики відповідно до навчального плану (навчальні, виробнича, переддипломна)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Інженерно-технічний фахівець в галузі автоматизації; інженер з автоматизації виробничих процесів; інженер з метрології; інженер-програміст; інженер з теорії та методів аналізу даних і процесів; спеціаліст з розробки, програмування та керування роботами, вбудованими пристроями та комп’ютеризованими системами; фахівцець з інформаційних технологій; розробник програмного забезпечення. 

  • 5.0/5 rating (2 votes)
  • Зміни внесені: 19 жовтня 2018