Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво і господарство)

Код

192

Спеціалізація

Міське будівництво і господарство

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта або вища освіта (неповна, базова, повна)

Форма навчання

денна, заочна, дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит.

Загальний профіль програми

протягом 1-го та 2-гороку навчання вивчаються основи, а 3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

навчання: - встановлювати ступінь придатності територій для

розміщення різних функціональних зон населеного пункту; розробляти схему

функціонального зонування і баланс території населеного пункту або його структурного

елемента; розробляти класифікацію вулично-дорожньої мережі існуючого населеного

пункту; розраховувати техніко-економічні показники вулично-дорожньої мережі населеного

пункту; визначати пропускну спроможність проїжджої частини вулиці та розробляти

типовий поперечний профіль вулиці, що проектується або реконструюється; проектувати

поздовжні та висотні поперечні профілі; оцінювати якість роботи маршрутів масового

пасажирського транспорту; будувати на плані картограму пасажиро-, машино- чи

пішохідних потоків; проектувати вертикальне планування території методом проектних

горизонталей з визначенням проектних відміток елементів забудови; проектувати

вертикальне планування побудовою висотних профілів; розраховувати об`єми земляних

робіт і розробляти план земляних мас; визначати параметри дощового стоку при розрахунках

мереж дощової каналізації; підбирати відповідні елементи споруд для мереж дощової

каналізації; розробляти схеми та планувальні рішення з прокладання міських інженерних

мереж; виконувати розрахунки зовнішніх інженерних мереж населених пунктів (водо-,

тепло-, газо-, електропостачання та водовідведення); розробляти перспективні плани

ремонту житлових будинків і поліпшення благоустрою прибудинкових територій;

розробляти планувальні рішення з озеленення та благоустрою територій; здійснювати

керівництво планувальними роботами територій; складати плани технічного та санітарного

обслуговування будівель; коригувати розміщення елементів благоустрою в межах

забудованих територій; встановлювати якість благоустрою територій та їх відповідність

нормативним вимогам шляхом обстеження існуючих житлових утворень; проводити

обстеження будівель і споруд для визначення показників її технічного стану; розробляти

планувальні рішення громадських та житлових будинків; розробляти і обґрунтувати заходи

та планувальні рішення зі збереження і реконструкції міської забудови та її елементів.

 

Практика/Стажування

навчальні практики з: інженерної геодезії, інженерної геології механіки ґрунтів, будівельного матеріалознавства; виробничі практики: перша виробнича, друга виробнича.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю займаються процесами

проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних та

містобудівельних об'єктів і систем. Перелік можливих посад, які можуть займати випускники

після закінчення: майстер будівельних та монтажних робіт; доглядач будови, технік-

доглядач ; технік – лаборант (будівництво); технік – проектувальник; технік з експлуатації

інженерних мереж і споруд населених пунктів; кресляр, кресляр-конструктор; технік-

конструктор; лаборант (будівельної галузі); стажист-дослідник; технік з підготовки

виробництва; технік з підготовки технічної документації; технік з планування; технік з

охорони праці; інспектор з контролю за технічним утриманням будинків; інспектор з

протипожежної профілактики; інженер з безпеки руху; інженер з технічного нагляду;

інженер-інспектор; інспектор з контролю якості продукції; інспектор з охорони праці;

інструктор виробничого навчання; інструктор виробничого навчання робітників масових

професій; лаборант (освіта); майстер виробничого навчання; помічник керівника

підприємства (установи, організації); помічник керівника виробничого підрозділу; помічник

керівника іншого основного підрозділу; помічник керівника малого підприємства; асистент

фахівця з міського та районного планування; державний інспектор з пожежного нагляду;

фахівець з протипожежної безпеки; лаборант наукового підрозділу.

  • 0.0/5 rating (0 votes)