Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехнічне будівництво)

Код

192

Спеціалізація

Гідротехнічне будівництво

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи відповідно до навчального плану.

Форма навчання

денна, заочна, дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, якщо попередній освітній рівень отримано в іншій країні, то необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи відповідно до навчального плану.

Загальний профіль програми

упродовж 1,5 року навчання здійснюють за циклами:
●    загальної підготовки – вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки;
●    професійної підготовки – дисципліни фахової підготовки та дисципліни вільного вибору;
●    науково-дослідна практика.

Програмні результати навчання

Загально-професійні результати:
●    Знати та вміти застосовувати правові аспекти законодавства України в професійній діяльності під час виконання дослідницьких робіт в галузі водогосподарського будівництва, охороні праці та безпеки життєдіяльності.
●    Вміти організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.
●    Вміти застосовувати теорію експерименту, проводити наукові експериментальні дослідження в лабораторних і польових умовах.
●    Дотримуватись вимог професійної етики, знати основи ділового спілкування, вміти працювати в команді, бути комунікативним у професійній сфері.
●    Вміти спілкуватись іноземною мовою, в тому числі на професійну тематику.
Спеціалізовано-професійні результати:
●    Вміти визначати та забезпечувати надійність, стабільність і безпеку під час проектування та реалізації проектів і технічному обслуговуванні інженерних споруд та систем, визначати закономірності прояву відмов гідротехнічних систем та їх елементів на основі збору і систематизації статистичної інформації.
●    Вміти проводити наукові дослідження явищ і процесів у гідротехнічному будівництві.
●    На основі розуміння основ ціноутворення, фінансування й економіки будівництва визначати кошторисну вартість будівництва, проводити основні кошторисні розрахунки.
●    Вміти проводити інженерні розрахунки параметрів гідротехнічних споруд, проектувати інженерні споруди та системи, управляти проектами будівництва.
●    Вміти використовувати професійно-профільні знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики й практично використовувати комп'ютерні технології під час проектування, будівництві та експлуатації гідротехнічних об’єктів.
●    На основі знання процесів будівництва, застосування матеріально-технічних ресурсів вміти самостійно приймати рішення з управління технологічними процесами на будівельному майданчику при реалізації проектів будівництва гідротехнічних об’єктів.

Практика/Стажування

науково-дослідна практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з навчанням в аспірантурі.

Професійні профілі випускників

Робота в сфері: гідротехнічного, гідроенергетичного та енергетичного будівництва; будівництва річкових споруд, в т.ч. протипаводкових споруд і їх комплексів; управління поверхневим стоком; моделювання гідравлічних процесів і гідротехнічних споруд з метою прогнозування їхньої майбутньої роботи; організації робіт з наслідків ліквідації затоплень і підтоплень територій і об’єктів; дослідження надійності гідротехнічних об’єктів з оцінкою ризику їх роботи; планування експериментів і науково-дослідної діяльності.
Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: гідротехнік-дослідник, інженер-гідротехнік, інженер-проектувальник, інженер-будівельник та інженер з нагляду за будівництвом, інженер з відтворення природних екосистем, інженер з використання водних ресурсів, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер з розрахунків режимів роботи споруд, науковий співробітник, директор (начальник, інший керівник) підприємства в проектних, будівельних, експлуатаційних, управлінських, науково-дослідних організаціях та установах, басейнових, обласних і районних (міжрайонних) управліннях водних ресурсів, управліннях каналів, будівельних організаціях, навчальних закладах водогосподарського профілю, в органах державного управління і місцевого самоврядування за профілем спеціальності.
Доступ до подальшого навчання: Магістр за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація (освітня програма) «Гідротехнічне будівництво» може продовжити навчання в аспірантурі в університеті.

  • 0.0/5 rating (0 votes)