Будівництво та цивільна інженерія (Раціональне використання і охорона водних ресурсів)

Код

192

Спеціалізація

Раціональне використання і охорона водних ресурсів

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «спеціаліст» за галуззю знань 19 Архітектура та будівництво

Форма навчання

денна, заочна, дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізми визнання неформальної та інформальної освіти відсутні.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи відповідно до навчального плану.

Загальний профіль програми

протягом 1,5 років навчання вивчаються професійно орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

знати та вміти застосовувати правові аспекти законодавства України в професійній діяльності, при виконанні дослідницьких робіт в галузі водного господарства, охорони праці та безпеки життєдіяльності, охорони природи й природокористування; вміти застосовувати теорію експерименту, проводити наукові та прикладні експериментальні дослідження в польових і лабораторних умовах; вміти проводити інженерні розрахунки параметрів водогосподарських та природоохоронних споруд, проектувати інженерні споруди та системи ; вміти практично використовувати інформаційні технології та сучасне спеціалізоване програмне забезпечення при проектуванні,будівництві та експлуатації водогосподарських та природоохоронних об’єктів, раціональному використанні та охороні водних ресурсів; використовувати принципи інтегрованого управління водними ресурсами басейну річки.

Практика/Стажування

науково-дослідна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю здатні працювати в басейнових та обласних управліннях водних ресурсів, управліннях водного господарства, управліннях каналів, організаціях проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських та природоохоронних об'єктів .Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення:гідротехнік-дослідник, інженер-гідротехнік, інженер-проектувальник (водне господарство), інженер-будівельник та інженер з нагляду за будівництвом, інженер з відтворення природних екосистем, інженер з використання водних ресурсів, інженер з меліорації, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер з розрахунків і режимів, науковий співробітник, директор (начальник, інший керівник) підприємства в проектних, будівельних, експлуатаційних, управлінських, науково-дослідних організаціях та установах, басейнових та обласних управліннях водних ресурсів, управліннях каналів, організаціях будівництва водогосподарських об’єктів, навчальних закладах водогосподарського профілю, в органах державного управління і місцевого самоврядування за профілем спеціальності.

  • 0.0/5 rating (0 votes)