Будівництво та цивільна інженерія (Водогосподарське та природоохоронне будівництво)

Код

192

Спеціалізація

Водогосподарське та природоохоронне будівництво

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи відповідно до навчального плану.

Форма навчання

денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізми визнання неформальної та інформальної освіти відсутні.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи відповідно до навчального плану.

Загальний профіль програми

упродовж 1,5 року навчання за циклами:
•    загальної підготовки вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки;
•    професійної підготовки – дисципліни фахової підготовки та дисципліни вільного вибору;
•    науково-дослідна практика

Програмні результати навчання

Загально-професійні результати:
•    Знати та вміти застосовувати правові аспекти законодавства України в професійній діяльності, при виконанні дослідницьких робіт в галузі водного господарства, охороні праці та безпеки життєдіяльності, охорони природи й природокористування;
•    Вміти організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці
•    Вміти застосовувати теорію експерименту, проводити наукові та прикладні експериментальні дослідження в польових і лабораторних умовах;
•    Дотримуватись вимог професійної етики, знати основи ділового спілкування, вміти працювати в команді, бути комунікативним у професійній сфері;
•    Вміти вести дискусію й пояснювати організацію, технологію, економіку та управління будівництвом.
•    Вміти спілкуватись іноземною мовою в тому числі на професійну тематику;
спеціалізовано-професійні результати:
•    Вміти визначати та забезпечувати надійність, стабільність і безпеку при проектуванні та реалізації проектів і технічному обслуговуванні інженерних споруд та систем, визначати закономірності прояву відмов водогосподарських систем та їх елементів на основі збору і систематизації статистичної інформації;
•    Вміти проводити наукові дослідження явищ і процесів у водному господарстві;
•    На основі розуміння основ ціноутворення, фінансування й  економіки будівництва визначати кошторисну вартість будівництва, проводити основні кошторисні розрахунки;
•    Вміти проводити інженерні розрахунки параметрів водогосподарських та природоохоронних споруд, проектувати інженерні споруди та системи, управляти проектами будівництва;    
•    Вміти використовувати професійно-профільні знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики й практично використовувати комп'ютерні технологій при проектуванні, будівництві та експлуатації водогосподарських та природоохоронних об’єктів;
•    На основі знання процесів будівництва, застосування матеріально-технічних ресурсів вміти самостійно приймати рішення з управління технологічними процесами на будівельному майданчику при реалізації проектів будівництва водогосподарських та природоохоронних об’єктів.

Практика/Стажування

науково-дослідна практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Робота в галузі: водного господарства; промислових і комунально-побутових підприємств; будівництво природоохоронних систем і споруд, в т.ч. призначених для очищення стічних вод, знешкодження та утилізації промислових і комунально-побутових відходів, керування поверхневим стоком; моделювання гідравлічних процесів з метою будівництва та експлуатації природоохоронних об’єктів та організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; дослідження надійності водогосподарських об’єктів; планування експериментів і науково-дослідної діяльності.
Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: гідротехнік-дослідник, інженер-гідротехнік, інженер-проектувальник (водне господарство), інженер-будівельник та інженер з нагляду за будівництвом, інженер з відтворення природних екосистем, інженер з використання водних ресурсів, інженер з меліорації, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер з розрахунків і режимів, науковий співробітник, директор (начальник, інший керівник) підприємства в проектних, будівельних, експлуатаційних, управлінських, науково-дослідних організаціях та установах, басейнових та обласних управліннях водних ресурсів, управліннях каналів, організаціях будівництва водогосподарських об’єктів, навчальних закладах водогосподарського профілю в органах державного управління і місцевого самоврядування за профілем спеціальності.

  • 0.0/5 rating (0 votes)