Економіка (Бізнес-аналітика)

Код

051

Спеціалізація

Бізнес-аналітика

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ЕСТS

Вимоги до рівня освіти вступників

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений комплексний державний іспит. Успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Форма навчання

денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений комплексний державний іспит. Успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Загальний профіль програми

Протягом нормативного строку навчання (4 роки) вивчаються дисципліни:
соціально-гуманітарної підготовки (7,55% загального обсягу або 18 кредитів ЕСТS );
природничо-математичної підготовки (9,5% або 23 кредити ЕСТS);
фундаментальної підготовки (28,3% або 68 кредитів ЕСТS);
професійної підготовки (54,5% або 131 кредит ЕСТS).

Програмні результати навчання

За загальними та загально-професійними компетенціями:
знати та застосовувати економічну термінологію;
ідентифікувати джерела економічної інформації, застосовувати методи економічного аналізу;
виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на макро- та мікро- рівнях; вміти аналізувати економічні та соціальні процеси, будувати логічні зв’язки між ними, змістовно інтерпретувати отримані результати;
демонструвати базові навики креативного та критичного мислення у дослідженнях і професійному спілкуванні;
розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки;
володіти навиками публічних виступів, професійної та наукової дискусії, підготовки та демонстрації презентацій;
володіти навиками усної та письмової професійної комунікації (в тому числі – іноземною мовою).
За спеціалізовано-професійними компетенціями:
володіти навиками організації та ведення бізнесу (в тому числі – власного);
вміти системно аналізувати внутрішнє і зовнішнє бізнес-середовище підприємства (в тому числі - в офісних та спеціалізованих інформаційних системах);
здійснювати фінансово-господарську діагностику бізнес-діяльності; володіти аналітичними навиками для оцінювання економічної ефективності бізнес-діяльності та використання ресурсного потенціалу підприємства;
виявляти резерви підвищення ефективності підприємницької діяльності із застосуванням сучасних інструментів аналітичного дослідження;
формувати цінову політику та інвестиційний портфель підприємства, оцінювати ризики в бізнесі;
вміти прогнозувати середовище та результати бізнес-діяльності; застосовувати аналітичні навики стратегічного та тактичного планування бізнес-діяльності;
забезпечувати аналітично-розрахункове обґрунтування бізнес-рішень та бізнес-стратегії розвитку підприємства;
вміти складати бізнес-плани та аналітичні звіти в бізнес-діяльності; застосовувати WEB-технології у сфері діагностики та регулювання бізнес-процесів;
вміти застосовувати нормативно-правові акти, що регламентують економічні відносини;
володіти навиками моніторингу інновацій в бізнес-середовищі та їх імплементації в підприємницькій діяльності.

Практика/Стажування

відповідно до навчального плану (виробнича, управлінська).

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються системним аналізом бізнесу для обґрунтування управлінських рішень та стратегії розвитку підприємств та організацій. Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення бакалаврату: головний економіст; бізнес-аналітик; інвестиційний аналітик; аналітик з IT; системний аналітик; аналітик консолідованої інформації; кредитний аналітик; економіст із аналізу господарської діяльності; економіст з планування; економіст із ціноутворення та фінансової роботи; економічний радник; консультант з економічних питань та ін.

  • 0.0/5 rating (0 votes)