Агроінженерія

Код

208

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання), неспорідненої спеціальності (+на базі повної середньої освіти)

Форма навчання

Денна, заочна (дистанційна)

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит (та/або успішний захист бакалаврської випускової роботи).

Загальний профіль програми

протягом першого року навчання вивчаються основи, 2,3 та 4 курс включають професійно - орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

 

за загальними та загально-професійними компетентностями:

 • Застосовувати інформаційні та комунікаційні технології.
 • Використовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями.
 • Працювати самостійно та у складі команди.
 • Шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.
 • Спілкуватися державною фаховою мовою як усно, так і письмово.
 • Ухвалювати обґрунтовані рішення.
 • Працювати з іншомовною технічною документацією та спілкуватись іноземною мовою.


за спеціалізовано-професійними компетентностями:

 • Застосовувати типові аналітичні методи та комп'ютерні програмні засоби для розв'язування інженерних завдань.
 • Демонструвати знання і розуміння фундаментальних наукових фактів, концепцій, теорій, принципів.
 • Застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові та технічні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань.
 • Втілювати інженерні розробки для отримування практичних результатів.
 • Розуміти завдання сучасного виробництва, спрямовані на задоволення потреб споживачів.
 • Визначати техніко-економічну ефективність типових систем та їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів.
 • Розуміти і враховувати правові, соціальні, екологічні, етичні, економічні й комерційні обмеження та ризики, реалізуючи технічні рішення.
 • Демонструвати творчий та інноваційний потенціал у проектних розробках.
 • Використовувати знання на засадах комерційної та економічної діяльності.
 • Розробляти плани і проекти, спрямовані на досягнення поставленої мети та зорієнтовані на наявні ресурси.
 • Застосовувати норми галузевих стандартів.
 • Здатність використовувати знання у розв'язуванні завдань підвищування якості продукції та її контролювання.
 • Здатність використовувати знання, щоб вибирати конструкційні матеріали, устатковання, процеси.
 • Демонструвати розуміння, у яких царинах можна використовувати інженерні знання.
 • Здатність застосовувати базові уявлення про сільськогосподарські машини та механізацію технологічних процесів у рослинництві та тваринництві.

Практика/Стажування

шість практик відповідно до навчального плану (чотири навчальні, дві виробничі).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в Європейських країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

 • фахівці даного профілю займаються проектуванням, організацією експлуатації, технічного обслуговування, діагностування та ремонту сільськогосподарських машин і обладнання.
 • Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення інженер – механік дільниці, цеху, виробництва; експерт оцінки технічного стану машин і обладнання;
 • інженер – конструктор проектних організацій; головний механік підприємства; керівник підприємства галузі.
 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 13 квітня 2018