Економіка (управління персоналом і економіка праці)

Код

051

Спеціалізація

Управління персоналом і економіка праці

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

споріднені спеціальності (з нормативним терміном навчання – 2 роки), неспоріднені спеціальності (з нормативним терміном навчання –3 роки)

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений комплексний державний іспит.

Загальний профіль програми

протягом нормативного строку навчання (4  роки) вивчаються дисципліни:

 • соціально-гуманітарної підготовки (7,55% загального обсягу або 18 кредитів ЕСТS );
 • природничо-математичної підготовки (9,5% або 23 кредити ЕСТS);
 • фундаментальної підготовки (28,3% або 68 кредитів ЕСТS);
 • професійної підготовки (54,5% або 131 кредит ЕСТS).

Програмні результати навчання

За загальними та загально-професійними компетенціями:

 1. Знати та застосовувати економічну термінологію;
 2. Виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на макро- та макрорівнях;
 3. Демонструвати стійке розуміння економічних теорій і законів та  напрямів  економічної думки;
 4. Вміти аналізувати економічні та соціальні процеси і змістовно інтерпретувати отримані результати;
 5. Ідентифікувати джерела соціально-економічної інформації, знати методику економічного аналізу;
 6. Будувати структурно - логічні зв’язки та аналізувати соціально-економічні явища;
 7. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях і професійному спілкуванні;
 8. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки;
 9. Володіти навичками публічних виступів, професійної та наукової дискусії, підготовки та демонстрації презентацій;
 10. Володіти навичками усної та письмової професійної комунікації англійською мовою.

За спеціалізовано-професійними компетенціями:

 1. Аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання економічних та соціально-трудових відносин;
 2. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують економічні та соціально-трудові відносини;
 3. Володіти навичками організації та ведення бізнесу;
 4. Вміти аналізувати тенденції та проблеми в системі управління людськими ресурсами  на різних ієрархічних рівнях;
 5. Володіти навичками ведення соціального діалогу та запобігання соціально- трудових конфліктів;
 6. Вміти діяти із використанням принципів соціальної відповідальності в умовах соціально-економічних ризиків;
 7. Вміти моніторити наявні та майбутні потреби людських ресурсів, застосовувати інструменти мотивування для ефективного використання трудового потенціалу.

Практика/Стажування

практики відповідно до навчального плану (виробнича, управлінська).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються плануванням, організацією, розвитком та мотивуванням ефективного використання потенціалу людських ресурсів на підприємствах різних форм власності.Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення бакалаврату: економіст з праці, економіст-аналітик,HR - менеджер, табельник - нормувальник, інспектор відділу кадрів, бухгалтер по заробітній платі, інспектор/спеціаліст органів соціального захисту.Випускник може працювати в планово-економічних відділах, бухгалтеріях, відділах кадрів (департаментах управління персоналом), відділах організації та нормування праці підприємств, органах державної влади та місцевого самоврядування, власному бізнесі.

 • 0.0/5 rating (0 votes)