Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Код

194

Освітні програми

 • "Гідротехнічне будівництво", "Водна інженерія та водні технології", "Гідроінформатика"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна; 3 роки - заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній освітній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-немає

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист бакалаврської випускової роботи.

Загальний профіль програми

Упродовж першого року навчання за циклом загальної підготовки вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, наступні курси включають за циклом професійної підготовки навчальні дисципліни фахової підготовки за спеціальністю та спеціалізаціями.

Програмні результати навчання

Освітня програма «Гідротехнічне будівництво»
За загальними та загально-професійними компетентностями:
• Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних та природничих наук у сфері професійної діяльності.
• Демонструвати знання державотворчих та економічних наук.
• Демонструвати навички усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному контексті з фахівцями та нефахівцями в галузі, з використанням сучасних засобів комунікації.
• Оволодіння робочими навичками працювати самостійно (курсове та дипломне проектування) або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства під час їх виконання); вміння отримати бажаний результат в умовах обмеженого часу з акцентом на професійну сумлінність і виключення можливості плагіату.
• Продемонструвати вправність володіння, принаймні, однією іноземною мовою, включаючи спеціальну фахову термінологію.
• Демонструвати вміння працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали для проектування та створення об’єктів будівництва.
• Використовувати та розробляти технічну документацію, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій.
• Продемонструвати вміння ефективно застосовувати сучасні будівельні матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їх технічні характеристики та технологію виготовлення.
• Створювати або застосовувати об’ємно-планувальні рішення для подальшого проектування, в тому числі з використанням інформаційних технологій.
• Оцінювати вплив інженерно-геологічних та екологічних особливостей території будівництва під час проектування та будівництва об’єктів гідроенергетичного призначення, враховувати сучасну глобалізацію кліматичних змін.
• Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій.
• Розробляти конструктивні рішення для об’єкта будівництва на базі знання номенклатури та конструктивних форм, уміння розраховувати й конструювати гідротехнічні споруди та їх елементи.
• Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних мереж.
• Дотримуватись вимог чинної нормативної документації в галузі гідротехнічного будівництва.
• Виконувати економічні розрахунки запропонованих варіантів будівельних об’єктів, порівнювати їх вартості та здійснювати вибір кінцевого варіанту.
• Організовувати та управляти будівельними процесами під час зведення об’єктів будівництва та їх експлуатації, ремонту й реконструкції з урахуванням вимог охорони праці.
• Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж.
За спеціалізовано-професійними компетентностями:
• Застосовувати результати інженерно-геодезичних, геологічних і гідрологічних вишукувань під час проектування гідротехнічних споруд.
• Демонструвати вміння застосовувати принципи і методи гідрологічних та гідравлічних розрахунків, виконувати фільтраційні розрахунки, визначати значення навантажень та впливів на гідротехнічні споруди.
• Демонструвати вміння застосовувати принципи і новітні методи розрахунку та проектування гідротехнічних споруд та їх елементів, а також пропонувати типові рішення.
• Використовувати сучасні технології виконання робіт в проектах з організації та технології будівництва або реконструкції гідротехнічних споруд з урахуванням техніко-економічних показників.
• Демонструвати знання виробництва та використання будівельних матеріалів, виробів і конс-трукцій, вміння оцінювати показники їх якості згідно з чинними стандартами.
• Демонструвати вміння керувати будівництвом гідротехнічних споруд, забезпечувати вимоги охорони праці, безпеки життєдіяльності та захисту довкілля.
• Вміти проводити обстеження технічного стану гідротехнічних об’єктів, виявляти недоліки, пропонувати та розробляти заходи щодо їх подолання.
• Пропонувати та розробляти заходи з підвищення надійності роботи гідротехнічних споруд.
• Демонструвати вміння розробляти та впроваджувати інженерні заходи, пов’язані з поточною експлуатацією гідротехнічних споруд.

Освітня програма «Водна інженерія та водні технології»
За загальними та загально-професійними компетентностями:
 • Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних та природничих наук у сфері професійної діяльності;
• Демонструвати знання державотворчих та економічних наук;
• Демонструвати навички усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному контексті з фахівцями та нефахівцями в галузі, з використанням сучасних засобів комунікації;
• Оволодіння робочими навичками ефективно працювати самостійно (курсове та дипломне проектування) або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), вміння отримати бажаний результат в умовах обмеженого часу з акцентом на професійну сумлінність і виключення можливості плагіату;
• Продемонструвати вправність володіння принаймі однією іноземною мовою, включаючи спеціальну фахову термінологію;
• Демонструвати вміння працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали для проектування та створення об’єктів будівництва та інженерних мереж;
• Використовувати та розробляти технічну документацію, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • Продемонструвати вміння ефективно застосовувати сучасні будівельні матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їх технічні характеристики та технологію виготовлення;
• Створювати або застосовувати об’ємно-планувальні рішення для подальшого проектування, в тому числі з використанням інформаційних технологій;
• Оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та екологічних особливостей території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об’єктів;
 • Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій;
• Розробляти конструктивні рішення об’єкту будівництва на базі знання номенклатури та конструктивних форм, уміння розраховувати й конструювати будівельні конструкції та вузли їх сполучення;
• Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних мереж;
• Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва.
• Виконувати та аналізувати економічні розрахунки вартості будівельних об’єктів;
 • Проектувати технологічні процеси зведення і опорядження будівель (споруд) та монтажу інженерних систем і мереж;
• Організовувати та управляти будівельними процесами при зведенні об’єктів будівництва та їх експлуатації, ремонті й реконструкції з урахуванням вимог охорони праці;
• Демонструвати розуміння принципів проектування міських території та об’єктів інфраструктури і міського господарства;
• Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж.
За спеціалізовано-професійними компетентностями:
•    Здатність використовуючи відповідні обладнання та методики проводити роботи для визначення геологічної, гідрогеологічної, гідрологічної  характеристик означеної території;
•    Використовувати  результати вишукувальних робіт, обчислювальну техніку та діючі методики і нормативні документи проводити  гідравлічні, гідротехнічні та інші  інженерні  розрахунки  елементів водогосподарських мереж та споруд;
•      Здатність  застосовувати знання та розуміння при розрахунку й проектуванні водогосподарських об’єктів та гідротехнічних споруд із використанням систем автоматизованого проектування;
•     Здатність використання професійно-профільовані знання й уміння в галузі інформаційних технологій при проектуванні водогосподарських та природоохоронних об’єктів;
•     Здатність до розрахунку та  проектування зрошувальних та осушувальних мереж, гідротехнічних споруд, систем сільськогосподарського водопостачання та водовідведення;
•     Здатність в складі проектної групи здійснювати проектувати системи захисту територій та населених пунктів  від шкідливої дії вод, водогосподарських об’єктів багатоцільового використання;
•    Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички при обстежені технічного стану гідротехнічних споруд, зрошувальних  та дренажних систем, берегозахисних об’єктів;
•    Здатність здійснювати інженерно-технічне керівництво при спорудженні, ремонті та реконструкції водогосподарських та природоохоронних об’єктів;
•     Здатність планувати технологічні процеси, організовувати їх виконання при будівництві і реконструкції водогосподарських та природоохоронних об’єктів;
•     Здатність здійснювати експлуатацію  водогосподарських та природоохоронних об’єктів, що забезпечують охорону  навколишнього середовища, економію водних  і енергетичних ресурсів;
•     Здатність давати техніко-економічну оцінку запроектованим і працюючим елементам водогосподарських і природоохоронних  об’єктів, виконання контрольних функцій на усіх етапах  існування водогосподарських  та природоохоронних об’єктів.

Освітня програма «Гідроінформатика»

Наші випускники будуть вміти:

 • Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій при фаховій та/або академічній діяльності. Визначати шляхи вирішення інженерно-технічних задач в професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати.
 • Виконувати за відповідними методиками інженерні розрахунки, проводити експериментальні дослідження руху водних потоків, оцінювати і аргументувати значимість їх результатів при проектуванні гідротехнічних споруд і об’єктів.
 • Описувати будову гідротехнічних об’єктів та систем, пояснювати їх призначення, принципи та режими роботи.
 • Знати технологічні процеси виготовлення та сфери застосування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, впроваджувати енергоощадні технології у будівництво.
 • Застосовувати кліматичні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, гідрологічні та екологічні особливості територій при проектуванні, будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд та об’єктів.
 • Вміти визначати навантаження і напружено-деформований стан ґрунтових основ, несучих конструкцій споруд, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій.
 • Розв'язувати якісні та кількісні задачі з добування, підготовки та розподілу води, очищення та відведення стічних вод.
 • Приймати інженерні рішення щодо вибору водних технологій, конструкцій гідротехнічних споруд та систем багатоцільового використання.
 • Застосовувати принципи і новітні методики розрахунку і проектування гідротехнічних споруд та систем з використанням сучасних інформаційних технологій.
 • Виконувати техніко-економічне обґрунтування конструктивних рішень, інженерних заходів, технологічних процесів, здійснювати пошук оптимальних варіантів з урахуванням сучасних техніко-економічних та екологічних вимог.
 • Організовувати та управляти технологічними процесами будівництва гідротехнічних об’єктів, їх експлуатації, ремонту й реконструкції з урахуванням вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності та захисту довкілля.
 • Визначати склад і структуру виробничої бази, потребу у матеріально-технічних ресурсах для забезпечення будівництва гідротехнічних об’єктів.
 • Визначати технології, комплексні заходи з раціонального використання, охорони та відтворення водних і земельних ресурсів, поліпшення гідрологічного та екологічного стану малих річок та інших водних джерел, природних ландшафтів.

Практика/Стажування

Відповідно до навчального плану студенти проходять навчальні, виробничі практики та переддипломну практики.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Освітня програма «Гідротехнічне будівництво»
Фахівці даного профілю здатні:
•    Працювати в державних, виробничих та управлінських організаціях і підприємствах: гідровузли України, теплові та атомні електростанції, басейнові та обласні управління водних ресурсів, управління каналів, будівельні організації гідротехнічних об'єктів.
•    Розробляти: проекти будівництва, відновлення та реконструкції гідротехнічних об’єктів в Україні і за кордоном.
•    Організовувати: моніторинг стану гідротехнічних споруд, будівництво, реконструкцію та догляд за гідротехнічними об'єктами.
Зможуть працювати:
інженером з гідротехнічного будівництва та гідравліки; інженером по нагляду за будівництвом; інженером з проектно-кошторисних робіт; інженером-проектувальником (цивільне будівництво); інженером з підготовки кадрів; інженером-дослідником; інженером з підготовки будівництва; інженером з патентної та дослідницької роботи; інженером з впровадження нової техніки та технології; інженером з управління та обслуговування систем; інженером з якості та стандартизації; спеціалістом державної служби; майстром підземної дільниці; начальником виробничої лабораторії; майстром дільниці; майстром цеху; інженером з охорони праці та техніки безпеки; інженером з технічного нагляду; техніком-проектувальником; менеджером у житлово-комунальному господарстві; начальником (іншим керівником) у будівництві (виконавець робіт, майстер будівельних та монтажних робіт).

Освітня програма «Водна інженерія та водні технолгії»
Фахівці даного профілю здатні:
 • працювати в державних підприємствах:  басейнові та обласні управління водних ресурсів, управління каналів, організації будівництва водогосподарських об'єктів, проектних установах;
 • Розробляти: проекти будівництва, реконструкції  водогосподарських та природоохоронних об'єктів.
 • Організовувати: моніторинг стану, будівництво, реконструкцію та догляд за водогосподарськими та природоохоронними об'єктами.

 • Зможуть працювати:  
техніком-будівельником (доглядач будови, кошторисник, технік-будівельник,  технік з архітектурного проектування, технік-гідротехнік, технік-дизайнер (будівництво), технік-доглядач, технік-лаборант (будівництво), технік-проектувальник, технік-теплотехнік (будівництво), технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій);  креслярем;  інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки (інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань, технік з нормування праці, технік з підготовки виробництва, технік з підготовки технічної документації, технік з планування). Інспектори з будівництва та пожежної безпеки (інспектор з контролю за технічним утриманням будинків). Інженери в галузі цивільного будівництва (гідротехнік, інженер з нагляду за будівництвом, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер-будівельник, інженер - проектувальник (цивільне будівництво), технолог (будівельні матеріали).  Менеджери з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами.  Менеджери у житлово-комунальному господарстві. Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві (виконавець робіт, майстер будівельних та монтажних робіт)  а також техніком-гідрометристом, інспектором з використання водних ресурсів, інженером-проектувальником в проектних, будівельних, експлуатаційних, науково-дослідних організаціях та установах,  в навчальних закладах.

Освітня програма "Гідроінформатика"
Фахівці даного профілю здатні:

 • Працювати в державних і недержавних, виробничих та управлінських організаціях і підприємствах: зокрема в басейнових управліннях водних ресурсів, управліннях каналів, організаціях з будівництва та експлуатації водогосподарських та інших гідротехнічних об'єктів, проектних установах; на гідровузлах України, гідротехнічних цехах теплових та атомних електростанцій.
 • Розробляти: проекти будівництва, відновлення та реконструкції гідротехнічних об’єктів в Україні і за кордоном.
 • Організовувати: моніторинг стану гідротехнічних споруд, будівництво, реконструкцію та догляд за гідротехнічними об'єктами. Проектування, будівництво, експлуатація та реконструкція гідротехнічних, водогосподарських і природоохоронних об’єктів з використанням сучасних інформаційних технологій.
 • Зможуть працювати:

Професії та професійні назви робіт згідно з Національним класифікатором України: Класифікатор професій (ДК 003:2015), на фахову підготовку з яких спрямовані освітньо-професійна програма:

 • 3112 – Технік-будівельник: Доглядач будови, Кошторисник, Технік санітарно-технічних систем, Технік-будівельник, Технік-доглядач, Технік-лаборант (будівництво), Технік-проектувальник.
 • 3115 – Технічні фахівці-механіки: Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства, Технік з експлуатації та ремонту устаткування.
 • 3118 – Креслярі: Технік-конструктор, Кресляр-конструктор.
 • 3119 – Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки: Технік з підготовки виробництва, Технік з підготовки технічної документації, Технік з планування.
 • 3212 – Молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та природно-заповідній справі: Технолог-гідротехнік, Технік-гідротехнік.

Професії та професійні назви робіт згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

 • 3112 – Civil engineering technicians: Building inspector, Clerk of Works, Civil engineering technician, Surveying technician.
 • 3118 – Draughts persons: Technical illustrator.
 • 3119 – Physical and engineering science technicians not elsewhere classified: Engineering technician (production), Time and motion study technician, Quantity surveying technician.
 • 3123 – Construction Supervisors : Building construction supervisors.
 • 3132 – Incinerator and Water Treatment Plant Operators: Liquid waste process operator, Pumping-station operator, Sewage plant operator, Wastewater operator, Water treatment plant operator.
 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 24 квітня 2019