Геодезія та землеустрій (Геоінформаційні системи і технології)

Код

193 Геодезія та землеустрій

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі ОКР “бакалавр”, “спеціаліст” та різних спеціальностей.

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

протягом 1,5 років навчання вивчаються професійно орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

ідентифікувати та пояснити термінологію з геодезії та

землеустрою; описати, інтерпретувати та обґрунтовувати законодавчі і теоретичні бази,

державні механізми і сучасні технології управління земельними ресурсами; володіти

методами здійснення землеустрою на всіх ієрархічних територіальних рівнях, сучасних

технологій ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель; вміти

застосовувати основні принципи і напрями формування адміністративно-територіальних

утворень та суб’єктів господарювання, методи еколого-економічного обґрунтування проектів

землеустрою; використовувати методологію наукових досліджень в галузі використання

земельних ресурсів та управління територіями; знати і розуміти стандарти організації та

документування геопросторових даних, опису моделей даних, принципів просторового

моделювання явищ, наукових методів вивчення території, інформаційного забезпечення

управлінських процесів, кадастрових систем; організовувати планування та управління

банками геопросторових даних.

Практика/Стажування

під час навчання в університеті студенти проходять виробничу практику в державних регіональних підприємствах НДІ землеустрою, державних регіональних земельно-кадастрових центрах, територіальних органах та підприємствах Укрдержгеокадастру, в органах місцев

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

родовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю на основі нормативної та законодавчої бази
створюють та обґрунтовують набори геопросторових даних, метаданих з врахуванням вимог Державних стандартів України (ДСТУ) та Міжнародної організації зі стандартів (ISO);
здійснюють представлення структурних зв'язків баз даних за допомогою мов інфологічного моделювання; здійснюють підготовку проектної документації геоінформаційного забезпечення з урахуванням вимог нормативних документів та потреб замовника, опис і моделювання інформаційних процесів засобами мов інфологічного моделювання;
створюють та опрацьовують геодані різних форматів, в тому числі даних дистанційного зондування Землі;
виконують просторове моделювання явищ, узагальнення отриманої інформації та представлення її у вигляді карт та звітів;
організовують роботи над проектом геоінформаційної системи,
здійснюють підготовку змісту етапів розробки та впровадження геоінформаційної системи залежно від призначення проекту.
Випускник зможе працювати:
фахівцем з геоінформаційних технологій, головним інженером, провідним спеціалістом у науково-дослідних та проектних інститутах землеустрою, геології, геодезії;
головним спеціалістом в органах земельних ресурсів, кадастру та інших структур народного господарства, де робота пов’язана із застосуванням комп’ютерних систем управління та контролю;
керівником (підприємцем), провідним спеціалістом приватних підприємств із геодезії та землеустрою.

  • 0.0/5 rating (0 votes)