Гірництво (Бакалавр)

Код

184

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання), неспоріднені спеціальності (на базі повної середньої освіти).

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний кваліфікаційний екзамен згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

протягом 1-го та 2-го року навчання вивчаються основи, а   3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

набуття компетентностей для геологічної розвідки корисних копалин; проектування, будівництва (реконструкції, технічного переоснащення), експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств; забезпечення безпеки в особливо небезпечних умовах; теоретичні основи гірничих технологій, теорії, принципи, поняття та методи фундаментальних і загальноінженерних наук, що необхідні для професійній підготовки та діяльності.

Практика/Стажування

чотири практики відповідно до навчального плану (дві навчальні практики: геолого-геодезична та ознайомча, дві виробничі)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

студенти 2-4 курсів мають право вступати на 2 курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю при умові, що вони успішно виконують навчальний план, продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

гірничі підприємства з видобування та переробки корисних копалин; підприємства з виробництва будівельних матеріалів; проектно-конструкторські установи; Державна Служба гірничого нагляду та промислової безпеки України «Держгірпромнагляд».

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення:

менеджер (управитель) у добувній промисловості; начальник (інший керівник) та майстр виробничих дільниць (підрозділів) гірничих підприємств; диспетчер внутрішньошахтового (шахтового) транспорту; диспетчер гірничий; технік з буріння; технік-електромеханік гірничий; технік-лаборант (видобувна промисловість, металургія); технік-маркшейдер; технік-технолог гірничий; фахівець з піротехнічних, саперних та підривних робіт; Державний гірничотехнічний інспектор на вугільних шахтах з підземними роботами;  інспектор гірничотехнічний; завідувач гірничих робіт; керівник групи з буропідривних робіт; майстер гірничий; майстер гірничий дільниці; майстер гірничий проходки шахти; майстер гірничий на поверхні; майстер гірничий підземної дільниці; майстер підземної дільниці (на підземних роботах); майстер на підземних роботах з проходки гірничих виробок; начальник підсобних виробництв на шахтовій поверхні.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 13 квітня 2018