Гірництво

Код

184

Освітні програми

  • "Гірництво", "Видобуток та ювелірна обробка бурштину"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна; 3 роки - заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний кваліфікаційний екзамен згідно навчального плану

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний кваліфікаційний екзамен згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

Протягом 1-го та 2-го року навчання вивчаються основи, а   3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Розподіл між освітніми програмами "Гірництво" та "Видобуток та ювелірна обробка бурштину"  здійснюється після першого року навчання за заявою студента. 

Програмні результати навчання

Освітня програма "Гірництво"

Набуття компетентностей для геологічної розвідки корисних копалин; проектування, будівництва (реконструкції, технічного переоснащення), експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств; забезпечення безпеки в особливо небезпечних умовах; теоретичні основи гірничих технологій, теорії, принципи, поняття та методи фундаментальних і загальноінженерних наук, що необхідні для професійній підготовки та діяльності.

Освітня програма "Видобуток та ювелірна обробка бурштину"

Набуття компетентностей для аналізу геологічних процесів та закономірностей формування властивостей гірських порід, геологічної розвідки корисних копалин; проектування, будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) складових систем, технологій та об’єктів гірництва, експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств; забезпечувати протиаварійний захист ланок гірничих підприємств та екологічної безпеки проведення гірничих та інших робіт; теоретичні основи гірничих технологій, теорії, принципи, поняття та методи фундаментальних і загальноінженерних наук, що необхідні для професійній підготовки та діяльності.

Практика/Стажування

Чотири практики відповідно до навчального плану (дві навчальні практики: геолого-геодезична та ознайомча, дві виробничі)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Студенти 2-4 курсів мають право вступати на 2 курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю при умові, що вони успішно виконують навчальний план, продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Гірничі підприємства з видобування та переробки корисних копалин; підприємства з виробництва будівельних матеріалів; проектно-конструкторські установи; Державна Служба гірничого нагляду та промислової безпеки України «Держгірпромнагляд».
Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення:
менеджер (управитель) у добувній промисловості; начальник (інший керівник) та майстр виробничих дільниць (підрозділів) гірничих підприємств; диспетчер внутрішньошахтового (шахтового) транспорту; диспетчер гірничий; технік з буріння; технік-електромеханік гірничий; технік-лаборант (видобувна промисловість, металургія); технік-маркшейдер; технік-технолог гірничий; фахівець з піротехнічних, саперних та підривних робіт; Державний гірничотехнічний інспектор на вугільних шахтах з підземними роботами;  інспектор гірничотехнічний; завідувач гірничих робіт; керівник групи з буропідривних робіт; майстер гірничий; майстер гірничий дільниці; майстер гірничий проходки шахти; майстер гірничий на поверхні; майстер гірничий підземної дільниці; майстер підземної дільниці (на підземних роботах); майстер на підземних роботах з проходки гірничих виробок; начальник підсобних виробництв на шахтовій поверхні.

  • 5.0/5 rating 1 vote
  • Зміни внесені: 01 липня 2019