Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями)

Код

029

Освітні програми

  • Управління інформаційними комунікаціями

Тривалість програми

4 роки – при вступі на основі повної загальної середньої освіти; 2 роки - при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст".

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит (та/або успішний захист бакалаврської випускової роботи)

Загальний профіль програми

Протягом першого  року навчання вивчаються основи, 2, 3 та 4 курс включають   професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

- здатність класифікувати документи за їх призначенням для сприйняття інформації, за ступенем поширення та за матеріальною конструкцією;
- здатність охарактеризовувати наукові видання, їх функції, класифікація та особливості;
- здатність пояснити, що таке документні фонди, охарактеризувати їх види та форми;
- здатність розкрити сутність документних потоків та масиві, їх класифікація та значення у документно-інформаційних комунікаціях;
- здатність назвати основні компоненти, стадії та засоби процесу інформаційно-аналітичної діяльності;
- здатність здійснити класифікацію інформаційної діяльності;
- здатність виділити відмінності та спільні риси загальних методів інформаційно-аналітичної діяльності;
- здатність охарактеризовувати логічні елементи тексту документу;
- здатність класифікувати документи за їх призначенням, походженням, стадіями створення та терміном зберігання;
- здатність охарактеризовувати розвиток ринку інформаційних технологій, виділити ще невирішені відомі проблеми функціонування державної інформаційної інфраструктури;
- здатність класифікувати та пояснити основні функції бібліотечного фонду;
- здатність дати характеристику довідково-бібліотечного апарату бібліотек;
- здатність подати у вигляді схеми соціально-комунікаційну модель архіву, бібліотеки, бібліографічної агенції та ін.;
- знати архівну систему та систему архівних установ, як головні поняття архівознавства;
- здатність продемонструвати базові знання та розуміння спеціальних розділів на вибір студента з метою майбутньої спеціалізації та освоєння міждисциплінарних підходів.

Практика/Стажування

Практика/стажування: три практики відповідно до навчального плану (навчальна, виробнича, переддипломна).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю можуть працювати: документознавцем; менеджером інформації; інформаційним консультантом; аналітиком інформаційних ресурсів; керівником/спеціалістом служби документаційного забезпечення управління; організатором діловодства (в державних установах, системі судочинства та ін.); адміністратором бази даних; головним адміністратором; аналітиком  інформаційних служб, центрів, фірм; референтом/помічником керівника; архівістом, бібліотекарем; бібліографом; менеджером інформаційного, рекламного агентства; спеціалістом  служби науково-технічної інформації; інспектором з контролю за виконанням доручень та ін.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 28 квітня 2018