Інформаційні системи і технології

Код

126

Освітні програми

 • "Інформаційні системи і технології"

Тривалість програми

4 роки – денна; 5 років – заочна, заочно-дистанційна

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист бакалаврської випускової роботи та складання кваліфікаційного іспиту.

Загальний профіль програми

Продовж першого року відбувається навчання за циклами дисциплін гуманітарної та соціально-економічної, математичної та природничо-наукової підготовки; наступні роки навчання включають дисципліни за циклом професійної та практичної підготовки, дисципліни за вибором студента з фахової підготовки за спеціальністю.

Програмні результати навчання

Знання і розуміння:

 • теоретичних і методологічних основ створення і використання інформаційних технологій та систем у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва;
 • інструментальних засобів створення і використання інформаційних систем, критеріїв оцінювання інформаційних систем та методів забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій та систем;
 • принципів оптимізації, моделей і методів прийняття рішень за умов невизначеності при створенні інформаційних систем різноманітного призначення;
  принципів структурного програмування, сучасних процедурно-орієнтованих мов,
 • основних структур даних для розробки складних програмних та інформаційних систем;
 • теорії побудови та сучасних методів проектування, розробки та використання розподілених інформаційних систем (архітектура, структура і основні задачі створення, концепція апаратних і програмних рішень), методології прийняття оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів, процедур і операцій;
 • методів прийняття рішень для відшукання оптимальних розв’язків конкретної прикладної задачі;
 • сучасних теорій організації баз даних та знань, методів і технологій їх розробки;
 • сучасних технологій та інструментальних засобів розробки програмних систем на всіх етапах життєвого циклу.


Застосування знань і умінь:

 • розуміти основні структурні особливості представлення інформації, розробляти документацію, використовуючи відповідні мовленнєві засоби, основні структурні особливості представлення інформації у письмовому вигляді, з використанням систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій українською та іноземними мовами;
 • володіти сучасними технологіями автоматизації проектування складних об’єктів і систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій, сучасними парадигмами та мовами програмування;
 • розуміти теорію побудови та володіти сучасними методами проектування, розробки та використання розподілених інформаційних систем (архітектура, структура і основні задачі створення, концепція апаратних і програмних рішень), методологією прийняття оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів, процедур і операцій;
 • спроможність використовувати методи вищої, зокрема, дискретної математики, в тому числі, з використанням комп’ютерних математичних пакетів, для аналізу, синтезу та проектування інформаційних систем різного призначення;
 • застосовувати методи та алгоритми комп’ютерної графіки у процесі розробки графічних застосувань, проектувати та створювати системи мультимедіа і графічного моделювання.
 • будувати оптимізаційні математичні моделі прикладного дослідження, описати алгоритм та практично розв’язати оптимізаційну задачу, інтерпретувати результати;
  уміння проектувати логічні та фізичні моделі баз даних і запити до них;
 • вирішувати проблеми планування та організації підприємницької діяльності та ведення бізнесу з розробки ІТ-проектів на базі знань з економічної теорії;
 • застосовувати САSЕ-засоби під час проектування та моделювання бізнес-процесів та розробки програмного забезпечення інформаційних систем.


Формування суджень

 • володіти методикою написання анотацій, оглядів, резюме, документації з аналізу і використання продуктів та сервісів інформаційних технологій;
 • демонструвати вправність у володінні рідною та іноземною мовами, включаючи спеціальну термінологію, для проведення пошуку спеціалізованої інформації, вивчення та розробки документації, коментування програмного забезпечення;
 • володіти технологіями створення глобальних відкритих інформаційних систем, які дозволяють, з одного боку, розвивати систему накопичення і поширення наукових знань, а з іншого боку – надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів широким верствам населення;
 • демонструвати поєднання різних методів проектування, програмування та створення сучасних систем обробки інформації, обчислювальних систем різного призначення;
  аргументовано переконати колег у правильності пропонованого рішення щодо певного програмного забезпечення, донести до інших, в тому числі і до клієнтів, свою позицію;
  оволодіння добрими робочими навичками працювати самостійно, або в групі,
 • проявляючи навички лідерства, уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату;
 • пояснити різницю між різними парадигмами програмування, охарактеризувати види програмування, здійснювати класифікацію методів розроблення інформаційних систем;
 • поєднати вимоги показників якості, надійності та вартості проекту для прийняття оптимальних рішень стосовно конкретних проектів програмного забезпечення.

Практика/Стажування

Чотири практики відповідно до навчального плану (навчальна, з програмування, виробнича, переддипломна).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівець з інформаційних систем та технологій, фахівець в галузі комп'ютерних технологій, фахівець з розробки інформаційного та програмного комп’ютерного забезпечення, WEB-сервісів та кросплатформних систем, використання програмного забезпечення та прикладних програм.

 • 5.0/5 rating 1 vote
 • Зміни внесені: 24 квітня 2019