Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг)

Код

122

Спеціалізація

Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на основі повної середньої освіти за результатами ЗНО; на основі кваліфікаційного рівня молодший бакалавр/молодший спеціаліст зі споріднених спеціальностей (за скороченим терміном навчання), зі неспоріднених спеціальностей

Форма навчання

денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист бакалаврської випускової роботи.

Загальний профіль програми

упродовж першого року відбувається навчання за циклами дисциплін гуманітарної та соціально-економічної, математичної та природничо-наукової підготовки; наступні роки навчання включають дисципліни за циклом професійної та практичної підготовки, дисципліни за вибором студента з фахової підготовки за спеціальністю та спеціалізаціями.

Програмні результати навчання

Знання і розуміння:
– методології розроблення та застосування інформаційних комп’ютерних систем і технологій аналітичного та управлінського характеру, орієнтованих на формування і прийняття рішень;
– загально поширених та спеціалізованих мов програмування, основних принципів та алгоритмів обробки інформації, об’єктно-орієнтованого програмування, основних методів і засобів паралельної та розподіленої обробки інформації, сучасних технологій програмування;
– базових принципів архітектури сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп’ютерних мереж;
– системного та прикладного програмного забезпечення управління базами даних та інформаційними системами;
– основних принципів проектування, тестування, впровадження, супроводу та експлуатації програмних засобів;
– національної та міжнародної нормативно-правової бази індустрії програмної продукції та комп’ютерного забезпечення.

Застосування знань і умінь

– ефективно виконувати аналіз прикладної галузі, розробку проектних вимог, підтримку життєвого циклу розробки програмних продуктів, розробку комп’ютерних та інформаційних систем у сфері моніторингу та прогнозування складних екологічних, економічних та соціальних процесів, у практиці наукових досліджень;

- використовувати методології та технології проектування, застосування і супроводу програмних засобів аналізу та прийняття рішень, включаючи експертні та мультиагентні системи, системи керування базами даних і знань, онтологічні системи, комп’ютерні та інформаційні мережі;

– застосовувати підтримку системи комп’ютерної та інформаційної безпеки об’єктів професійної діяльності;

– ефективно планувати та організовувати роботу за фахом, навчання та самонавчання;

- формувати ефективну комунікативну стратегію, працювати в команді для досягнення спільної мети;

– організація ділових комунікацій у професійній сфері, у тому числі іноземною мовою.

Формування суджень

– застосовування принципів, прогресивних форм та методів планування для розвитку комп’ютерного бізнесу;

– демонстрація творчого мислення при створенні та просуванні програмних продуктів;

– організація ділових комунікацій у професійній сфері, у тому числі іноземною мовою;

– дотримання етичних норм та соціально відповідальної особистої поведінки в процесі здійснення професійної діяльності.

Практика/Стажування

три практики відповідно до навчального плану (навчальна, проектно-технологічна, переддипломна).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

діяльність як фахівця з розробки інформаційного та програмного комп’ютерного забезпечення, WEB-сервісів та кросплатформних систем, логічних моделей систем керування базами даних, фахівця з тестування інформаційних систем, а також адміністратора баз даних і систем.
посади:
адміністратор системи, адміністратор бази даних, інженер з програмного забезпечення комп'ютерів, програміст (баз даних), програміст прикладний, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, інженер із застосування комп'ютерної техніки.

  • 3.7/5 rating (3 votes)