Назва галузі

Природничі науки

Географія (Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами)

Код

106

Освітні програми

 • Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами

Тривалість програми

4 роки – денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний кваліфікаційний іспит.

Загальний профіль програми

Впродовж першого року навчання вивчаються основи. 2,3 та 4 курси включають професійно - орієнтовані дисципліни за спеціальністю з акцентом на критичному мисленні та вміннях застосовувати професійні географічні знання на практиці. Навчальний процес на старших курсах спрямований на розвиток компетентностей, необхідних для аналітичної діяльності, географічного прогнозування та проектування, використання сучасних геоінформаційних технологій.

Розподіл між освітніми програмами "Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами" та "Географія рекреації та туризму" здійснюється після першого року навчання за спеціальністю 106 "Географія" відповідно до заяви студента.

Програмні результати навчання

Знання

 • Відтворювати концептуальні знання, набуті у процесі навчання та практичної професійної діяльності, включаючи знання сучасних досягнень у сферах природничої та суспільної географії.
 • Виявляти критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності у сферах природничої та суспільної географії.
 • Знати географічну номенклатуру – основні назви та розташування природних і суспільно-географічних об’єктів на поверхні Землі, показувати їх на географічній карті.
 • Демонструвати знання будови, основних принципів дії та умов експлуатації інструментів, обладнання та устаткування, необхідних для географічних досліджень.
 • Систематизувати комплекс знань про загальні принципи, форми та методи проведення польових географічних досліджень.
 • Розуміти процеси і явища різного просторово-часового масштабу, що протікають в географічній оболонці та її компонентах, інтерпретувати їхні характеристики.
 • Визначати властивості ландшафтів та закономірності їхньої організації в просторі і часі, чинники ландшафтної диференціації та морфологічну структуру ландшафту.
 • Розуміти значення дії різних чинників соціально- та економіко-географічної диференціації, виявляти взаємозалежність національних і регіональних господарських систем від природно-ресурсного, праце-ресурсного і виробничого потенціалу їхніх територій.
 • Описувати тектоніко-геологічну будову, рельєф, корисні копалини, клімат, внутрішні води, ґрунтово-рослинний покрив та тваринний світ з виділенням основних зональних закономірностей і їхнього місцевого прояву для характеристики в зонально-регіональному аспекті по фізико-географічних країнах і областях, а також здійснювати комплексну фізико-географічну характеристику материків, океанів.
 • Давати розгорнуту характеристику економіко-географічного положення, сучасного розселення населення, природно-ресурсного потенціалу та господарських комплексів країн світу.
 • Аргументувати застосування апаратних і програмних засобів картографування, алгоритмів і методик геоінформаційного картографування природних, господарських і соціальних компонентів геосистем.
 • Визначати принципи застосування методу моделювання у географічних дослідженнях, його можливості та обмеження, коректно інтерпретувати результати моделювання об’єктів, явищ та процесів.
 • Називати основи правового регулювання використання природних ресурсів і ведення їхнього кадастру, визначати сучасну структуру та географію природно-ресурсного потенціалу, основні тенденції використання природних ресурсів, розуміти ризики їхньої вичерпності для існування людського суспільства.
 • Класифікувати об’єкти географічного моніторингу та прогнозування, знати наукові основи географічного моніторингу та прогнозу.
 • Знати основні концепції та підходи європейської практики щодо просторового розвитку та просторового планування, сучасний стан та структуру геопланувальних робіт в Україні, пояснювати основні принципи складання схем і проектів у галузі геопланування та проблеми їхньої реалізації.

Уміння

 • Розв’язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах природничої та суспільної географії, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів.
 • Володіти навиками роботи в офісних програмах для персональних комп’ютерів на рівні користувача. 
  Застосовувати у професійній діяльності базові можливості сучасних геоінформаційних програмних засобів для просторового аналізу геоданих, створення баз даних географічної інформації та візуальної презентації опрацьованої географічної інформації. 
 • Планувати, організовувати та проводити стаціонарні, напівстаціонарні та польові географічні дослідження, використовуючи прикладні методики та прилади, виконувати вимірювання параметрів довкілля, статистично опрацьовувати і просторово інтерпретувати результати досліджень, аналізувати геодані і на основі фахових методик складати прогнози розвитку різних географічних процесів і явищ, моделювати зміни характеристик геосистем під впливом дії різних факторів, виявляти причинно-наслідкові зв’язки в геосистемах.
 • Застосовувати базові положення вітчизняних, європейських та міжнародних стандартів у галузі екологічного управління, екологічного маркування, якості атмосферного повітря, ґрунту, води, поводження з відходами.
 • Розпізнавати та оцінювати геоекологічні наслідки різних видів природокористування, вміти проводити активні впливи на геоекологічні процеси, визначати основні напрями, параметри та норми оптимального природокористування.
 • Використовуючи методи дистанційного зондування, розпізнавати географічні об’єкти, процеси і явища та застосовувати їх для аналізу і оцінки різних параметрів довкілля.
 • Проводити математико-статистичну обробку рядів спостереження, інтерпретувати дані про стан та тенденції розвитку географічних об’єктів, явищ та процесів у формі інтегральних таблиць та графічних матеріалів, здійснювати часове та просторове узагальнення отриманої інформації.
 • Розробляти макети, картосхеми, профілі, загальні, спеціальні й тематичні карти, атласи та інші картографічні моделі, у тому числі з використанням геоінформаційних технологій.
 • Характеризувати комплексно природні, демогеографічні, соціально-економічні умови і ресурси територіальних об’єктів різних рангів, проводити експертизи та складати географічні, геоекологічні висновки, акти та рекомендації, принципові проектні схеми та обґрунтовувати пріоритетні напрями просторового розвитку.
 • Демонструвати володіння фаховою термінологією державною та іноземною мовами.
 • Володіти навичками, необхідними для вирішення проблем порушення довкілля унаслідок антропогенної діяльності, розробляти проекти та реалізовувати практичні заходи, спрямовані на охорону природи.

Комунікація

 • Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності.
 • Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.

Автономія і відповідальність

 • Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.
 • Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.
  Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

Практика/Стажування

Чотири практики відповідно до навчального плану: навчальна ознайомча (2 семестр), навчальна комплексна природничо-географічна (4 семестр), навчальна комплексна суспільно-географічна (6 семестр), виробнича зі спеціалізації – конструктивної географії (8 сем

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європи за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Бакалавр географії може працювати в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях; в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у соціальних і культурних закладах, в сфері туризму, у громадських організаціях тощо.

Відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 може обіймати такі посади:

 • Асистент географа
 • Асистент географа (політична географія)
 • Асистент географа (фізична географія)
 • Асистент географа-економіста
 • Асистент фахівця з міського та районного планування
 • Асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки
 • Організатор природокористування
 • Асистент геолога
 • Асистент гідрогеолога
 • Асистент метеоролога
 • Технік-агрометеоролог
 • Технік-геолог
 • Технік-гідрогеолог
 • Технік-гідролог
 • Технік-метеоролог
 • Технік-гідрограф
 • Технік-картограф
 • Технік-топограф
 • Інспектор з охорони природи
 • Технік (природознавчі науки)
 • Технік-гідрометрист
 • Технік-ґрунтознавець
 • Консультант в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній
 • справі
 • Помічник керівників підприємств, установ та організацій
 • Помічник керівників виробничих та інших основних підрозділів
 • Помічник керівників малих підприємств без апарату управління
 • Інспектор з охорони природно-заповідного фонду
 • Лаборант та технік в інших сферах наукових досліджень
 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 08 лютого 2019