Маркетинг

Код

075

Освітні програми

відсутня

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний екзамен та успішний захист бакалаврської дипломної роботи.

Загальний профіль програми

протягом 4 років навчання вивчаються соціально-гуманітарні, фундаментальні, загальноекономічні та професійно орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

- ідентифікувати та пояснювати термінологію з маркетингу;
- описати та інтерпретувати теоретичні засади товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики, інформаційного та організаційного забезпечення маркетингової діяльності;
- діагностувати та прогнозувати стан ринку і маркетингового середовища функціонування підприємства;
- знайти рішення щодо узгодження маркетингової, логістичної, фінансової, виробничої та інших видів діяльності підприємства;
- визначати економічну ефективність та соціально-відповідальні наслідки прийнятих маркетингових рішень;
- збирати й накопичувати інформацію про стан вітчизняних та зарубіжних ринків з метою проведення відповідних консультацій;
- організовувати моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства та реагувати на зміни його стану;
- оцінювати ефективність маркетингової діяльності;
- реалізовувати плани діяльності за складовими комплексу маркетингу: товар, ціна, розподіл, комунікація та аналізувати ефективність їх виконання;
- формувати плановий бюджет маркетингової діяльності;
- розробляти та реалізовувати рекомендації щодо формування попиту і стимулювання збуту, удосконалювати асортименту та якості продукції, встановлення ціни на товар, рівня обслуговування клієнтів;
- використовувати професійно-орієнтовані знання і практичні навички з маркетингу;
- ідентифікувати та обґрунтовувати вирішення проблемних маркетингових ситуацій на засадах використання концепції реінжинірингу та бенчмаркінгу.

Практика/Стажування

навчальна практика за фахом, виробнича економічна практика, виробнича організаційно-управлінська практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в магістратурі або праця за фахом у поєднанні з навчанням в магістратурі.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю займаються процесами збуту, організацією маркетингової інформаційної системи, пошуком партнерів з бізнесу. Після закінчення навчання випускники можуть працювати: начальником відділу маркетингу, начальником відділу з виробництва реклами, маркетологом, трейд-маркетологом, керівником відділу реалізації та маркетингу, менеджером з маркетингу, менеджером відділу маркетингових проектів, промоушен-менеджером, бренд-менеджером, event-менеджером; PR-менеджером, фахівцем із зв’язків з громадськістю та пресою, керівником з логістики, консультантом з маркетингу…
на суб’єктах господарювання в будь-якому виді економічної діяльності (промисловість, торгівля, сільське господарство, будівництво); у спеціалізованих структурах, що надають маркетингові послуги (рекламні агенції, рекламно-маркетингові компанії, event-компанії); у фінансово-кредитних установах (комерційні банки, кредитні спілки); в органах державного управління і місцевого самоврядування.

Доступ до подальшого навчання

Маркетинг
  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 13 квітня 2018