Міжнародні економічні відносини

Код

292

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання), неспоріднена спеціальність, а також на базі повної середньої освіти.

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти не передбачено.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит (та успішний захист бакалаврської випускової роботи).

Загальний профіль програми

Впродовж першого року навчання вивчаються загальні та професійно-орієнтовані основи, 2, 3 та 4 курс включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

ідентифікувати та пояснити базові категорії та поняття міжнародної економіки;
- виявляти закономірності функціонування сучасної міжнародної економіки на мікро та макрорівні
- діагностувати та прогнозувати проблеми у сфері зовнішньоекономічної діяльності із врахуванням цивілізаційних, регіональних та національних особливостей та обирати способи їх розв’язування
- формувати та інтерпретувати цілі та критерії оптимізації, генерувати рішення та у сфері зовнішньоекономічної діяльності в умовах невизначеності
- визначати та описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
- розуміти особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави
- здатність використовувати механізми та інструменти державного та міждержавного регулювання міжнародної економіки.
- володіти навичками публічних виступів, ведення професійної та наукової дискусії, підготовки та демонстрації презентацій.
- володіти навичками усної та письмової професійної комунікації іноземними мовами.
- здатність використовувати професійно-орієнтовані знання і практичні навички з міжнародних економічних відносин.

Практика/Стажування

три практики відповідно до навчального плану (навчальна, економічна, організаційно-управлінська).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються аналізом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища у міжнародній торгівлі, розробляють стратегії розвитку для державних і транснаціональних корпорацій, фірм, підприємств, бізнес-структур всіх сфер економіки України та зарубіжних країн, здійснюють валютно-фінансові розрахунки та обґрунтовують інноваційно-інвестиційні проекти, проводять маркетингові дослідження зарубіжних ринків, організовують, контролюють та координують виконання міжнародних контрактів з експорно-імпорних операцій, здійснюють організацію та управління логістичними потоками у зовнішньоекономічній діяльності, розвивають дипломатичні стосунки та визначають причини і наслідки міжнародної міграції робочої сили.
Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення:
- директор транснаціональних корпорацій, фірм, підприємств, бізнес-структур всіх сфер економіки України та зарубіжних країн,
- експерт із зовнішньоекономічних питань,
- керівник в центральних та місцевих органах державної влади з питань міжнародної економічної діяльності (міністерства, відомства, комітети ВР, дипломатичні та консульські установи, представництва держави),
- комерційним директором,
- керівником відділу із міжнародної економічної діяльності в контролюючих і правоохоронних органах,
- керівником відділу зовнішньоекономічної діяльності підприємств і установ,
- науковим співробітником,
- керівником міжнародних грантів, проектів і програм,
- співробітником міжнародних економічних та фінансових організацій, а також їх філіалів (Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського Союзу та інших),
- економістом, менеджером, що займає керівну посаду в мультинаціональних компаніях, фінансово-кредитних установах, пенсійних фондах, страхових компаніях, політичних партіях та громадських організаціях, а також на будь-якому підприємстві чи організації не залежно від виду економічної діяльності (послуги, промисловість, торгівля, сільське господарство, будівництво, транспорт),
- консультантами та помічниками високих посадових осіб уряду та Верховної Ради України.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 13 квітня 2018