Мости і транспортні тунелі (Бакалавр)

Код

192

Спеціалізація

Мости і транспортні тунелі

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (7200 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання); неспорідненої спеціальності, отриманої на базі повної середньої освіти.

Форма навчання

денна, заочна (дистанційна).

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складена державна атестація.

Загальний профіль програми

протягом 1-го та 2-го року навчання вивчаються дисципліни загальної підготовки, а 3-й та 4-й курси включають дисципліни професійної підготовки.

Програмні результати навчання

- на основі виробничих завдань складати професійні тексти та документи; здійснювати усні

та письмові контакти іноземними мовами, читання і осмислення професійно-орієнтованої та

загальнонаукової іншомовної літератури; враховувати правові засади при здійсненні

виробничої або соціальної діяльності; враховувати процеси соціально-політичної історії

України; при здійсненні професійної діяльності переводити зовнішні явища та процеси у

знаковий вигляд з наступним використанням інформації у практичній діяльності; поєднувати

теоретичні та практичні аспекти культури в процесі діяльності людини та суспільства;

проводити аналітичні та чисельні дослідження об`єктів, складати математичні моделі

найпростіших систем і процесів при здійсненні професійної діяльності, виконувати обробку

статистичних та експериментальних даних; виконувати прості хімічні дослідження,

спостерігати і пояснювати хімічні явища; використовуючи довідкову літературу і відповідні

методики вирішувати задачі пов’язані зі станом спокою і рухом твердих тіл; в умовах

лабораторії або будівельного майданчика вирішувати задачі пов’язані з коливальними

процесами та акустикою, оптикою, орієнтуватись у явищах, пов'язаних з радіоактивним

випромінюванням; досліджувати рівновагу об’єктів у будівництві; використовувати сучасну

комп’ютерну техніку і програмне забезпечення; володіти основними поняттями екології;

використовуючи геодезичні прилади і топографічні матеріали, в польових умовах та умовах

проектної організації, виконувати топографічну зйомку з наступною камеральною обробкою

для коригування топографічного плану;

- аналізувати та прогнозувати розвиток конструктивних рішень і технології мостобудування;

планувати, розробляти та організовувати упровадження у виробництво нових технологій

будівництва; аналізувати та прогнозувати розвиток конструктивних рішень і технології

мостобудування; планувати, розробляти та організовувати упровадження у виробництво

нових технологій будівництва; аналізувати та прогнозувати розвиток конструктивних рішень

і технології мостобудування; узагальнювати сучасні наукові досягнення, обґрунтувати задачі

проведення дослідження стану конструктивних елементів і їх рішень; проводити натурні та

лабораторні експериментальні дослідження, обробляти та обраховувати результати

досліджень, використовувати інформаційні та експертні системи в мостобудуванні з

застосуванням ПК;

- аналізувати та прогнозувати розвиток конструктивних рішень і технології мостобудування;

розробляти пропозиції по ефективному використанню матеріальних, трудових, фінансових

ресурсів, прискоренню темпів росту продуктивності праці, зниження енергоємності

виробництва собівартості будування та реконструкції мостів; розраховувати економічну

ефективність організаційних та керівних рішень, які впроваджуються на виробництві;

користуватися виконувати розрахунки металевих і залізобетонних конструкцій,

розраховувати з’єднання конструкцій; керуючись нормативними матеріалами, враховуючи

виробничу базу будівельної організації, в умовах проектної організації здійснювати

календарне планування виконання робіт будівельних об’єктах; в умовах проектної

організації розробляти розрахункову модель і визначати зусилля та переміщення систем,

переходити до дискретної моделі, вести розрахунки за методом скінченних елементів.

Практика/Стажування

навчальні практики з: інженерної геодезії, інженерної геології та механіки ґрунтів, будівельного матеріалознавства; виробничі практики: технологічна та виробнича.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю займаються процесами

проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції мостових та тунельних

об'єктів і систем. Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення:

інженер з технічного нагляду (будівництво); інженер з проектно-кошторисної роботи;

інженер-будівельник; інженер-проектувальник; інженер-технолог (механіка); інженер-

технолог (хімічні технології); фахівець з неруйнівного контролю; викладач вищого

навчального закладу; начальник (завідувач) виробничої лабораторії; начальник (завідувач)

хімічної лабораторії; керівники виробничих підрозділів у будівництві; начальники (інші

керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості; керівники

виробничих підрозділів у промисловості; керівники виробничих та інших основних

підрозділів; законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі).

  • 0.0/5 rating (0 votes)