Назва галузі

Природничі науки

Науки про Землю (Геологія)

Код

103

Освітні програми

  • "Геологія"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна; 3 роки - заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS.

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит (та/або успішний захист бакалаврської випускової роботи).

Загальний профіль програми

Продовж першого, і частково другого років відбувається навчання за циклами дисциплін загальної підготовки (34 %); наступні роки навчання включають дисципліни за циклом професійної підготовки:(66 %), в т.ч. дисципліни за вибором студента з фахової підготовки за спеціальністю становлять 26 %.

Програмні результати навчання

- знання щодо будови, фігури, розмірів, складу, походження, розвитку Землі, її геосфер, процесів і явищ, що в них відбуваються;
- базові знання з природничих наук, математики та інформаційних технологій в обсязі, необхідному для дослідження природних об’єктів, процесів і явищ у геосферах;
- вміння збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області наук про Землю;
використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінформаційні моделі в області геології;
визначати основні характеристики, форму, розміри, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер;
проводити польові та лабораторні дослідження, використовувати польові та лабораторні методи для аналізу геологічних об’єктів;
застосовувати моделі, методи і дані суміжних дисциплін (фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо) при вивченні природних та антропогенних процесів формування і розвитку земної кори та її компонентів;
виконувати дослідження геосфер за допомогою кількісних методів аналізу; аналізувати склад і будову земної кори та її компонентів в різних просторово-часових масштабах;
впорядковувати й узагальнювати матеріали польових та лабораторних досліджень геологічних обєктів, інтегрувати їх від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання;
застосовувати геологічні теорії, парадигми, концепції та принципи;
проводити самостійні дослідження природних та антропогенних геологічних обєктів і процесів в польових і лабораторних умовах;
планувати та проводити польові та лабораторні геологічні дослідженні й готувати звіти.

Практика/Стажування

Чотири практики відповідно до навчального плану (дві навчальних та дві виробничих).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в Європейських країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники:
технік-геолог  (3111);
технік-гідрогеолог (3111);
технік-геофізик (3111);
технік-дозиметрист (3111);
технік-гідролог (3111);
технік (природознавчі науки) (3111);  
технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження) (3111); ;
технік-картограф (3118)
технік-геодезист (3119);
асистент геолога (3111);
асистент гідрогеолога (3111);  
асистент геохіміка (3111);  
асистент геолога нафтогазорозвідки (3111);  
асистент геофізика (3111);
асистент гідролога(3111);
асистент професіонала з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт (3111);
Випускник може працювати:
в галузях геологорозвідки; в організаціях Державної служби геології та надр України, Державної агенції водних ресурсів України; на гірничодобувних підприємствах; у проектних і вишукувальних організаціях; в органах державного управління і місцевого самоврядування

  • 5.0/5 rating 1 vote
  • Зміни внесені: 24 травня 2019