Облік і оподаткування

Код

071

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ЕСТS

Вимоги до рівня освіти вступників

споріднені спеціальності (з нормативним терміном навчання – 2 роки), неспоріднені спеціальності (з нормативним терміном навчання – 3 роки)

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

за умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений комплексний державний іспит.

Загальний профіль програми

протягом нормативного строку навчання (4  роки) вивчаються дисципліни:
-    соціально-гуманітарної підготовки (7,55% загального обсягу або 18 кредитів ЕСТS );
-    природничо-математичної підготовки (9,5% або 23 кредити ЕСТS);
-    фундаментальної підготовки (28,3% або 131 кредит ЕСТS);
-    професійної підготовки (54,5% або 131 кредит ЕСТS).

Програмні результати навчання

За загальними та загально-професійними компетенціями:

1. Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та застосування набутих знань.

2. Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію виявлення проблем та прийняття рішень для їх розв’язання на основі логічних аргументів та перевірених фактів.

3. Здатність працювати самостійно та в команді з урахуванням вимог професійної дисципліни, планування та управління часом.

4. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

6. Здатність бути критичним та самокритичним.

7. Здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування набутих знань в широкому діапазоні практичної роботи за фахом та повсякденному житті.

8. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і письмово.

9. Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

10. Навички здійснення безпечної діяльності, прагнення до збереження навколишнього середовища.

11. Здатність презентувати результати проведених досліджень. 

За спеціалізовано-професійними компетенціями:

1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.

2. Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління діяльністю підприємства.

3. Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних завдань в сфері обліку, аудиті та оподаткуванні.

4. Здатність до відображення відомостей про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

5. Здатність застосування знань права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

6. Здатність проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.

7. Здатність здійснення облікових процедур із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

8. Здатність застосовувати та формувати інформаційну підтримку управління підприємством з використанням сучасного технічного та методичного інструментарію.

9. Здатність застосовувати основні методики проведення аудиту й надання аудиторських послуг.

10. Здатність здійснювати контроль господарської діяльності як функції управління підприємством з метою забезпечення його ефективного функціонування, оцінки результатів роботи, виконання планів, визначення порушень прийнятих норм і стандартів, підвищення відповідальності.

11. Здатність здійснювати контроль дотримання нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження і ефективного використання ресурсів.

12. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Практика/Стажування

практики відповідно до навчального плану (виробнича, управлінська).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

•    Фахівці даного профілю займаються веденням бухгалтерського обліку, складанням звітності на підприємствах різних форм власності, у банках та бюджетних установах.
•    Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення бакалаврату: бухгалтер, економіст, фінансист, помічник ревізора, помічник аудитора, інспектор, спеціаліст фінансових організацій.
•    Випускник може працювати в бухгалтеріях,  планово-фінансових відділах  органів державної влади та місцевого самоврядування, банків та бюджетних установ, власному бізнесі.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 13 квітня 2018