Облік і оподаткування

Код

071

Освітні програми

  • "Облік і оподаткування"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ЕСТS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений комплексний державний іспит за фахом. Успішно захищена бакалаврська робота.

Загальний профіль програми

Протягом навчання вивчаються дисципліни:
- загальної підготовки (45,4% або 109 кредитів ЕСТS)
- професійної підготовки (54,5% або 131 кредит ЕСТS).

Програмні результати навчання

За загальними компетентностями:

1. Здатність до професійно-особистісного саморозвитку;
2. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової дисципліни, планування та управління часом;
3. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мов у повсякденному житті та професій ній діяльності;
4. Вміти працювати як самостійно, так і в команді; 
5. Дотримуватися етичних принципів у повсякденному житті та професійній діяльності;
6. Повага до індивідуального та культурного різноманіття;
7. Дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу про здоров’я і безпеку життєдіяльності співробітників, прагнення до збереження навколишнього середовища;
8. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для застосування економіко-математичних методів у обраній професії;
9. Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві;
10. Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем;
11. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння його ринкового позиціонування.

За спеціальними компетентностями:

1. Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств, установ, організацій; 
2.Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності;
3. Аналізувати фінансові та управлінську звітність підприємств різних форм власності та інтерпретувати  отримані відомості для прийняття управлінських рішень;
4. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту, та оподаткування господарської діяльності підприємств;
5. Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності;
6. Знати механізм функціонування бюджетно-податкової системи України та враховувати її особливості з метою організації обліку та формування звітності на підприємствах;
7. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством  та обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням обліково-аналітичної інформації;
8. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні держави та підприємств різних організаційно-правових форм власності;
9. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування;
10. Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку на національному та глобальному рівнях з урахуванням професійного світогляду;
11. Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств;
12. Розуміти теоретичні засади та застосовувати методи і процедури аудиту.

Практика/Стажування

Навчальна практика з організації первинного обліку, облікова та аналітична практики.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 "Облік і оподаткування" (за Державним класифікатором професій ДК 003:2010)
3429 Агент податковий
3433  Асистент бухгалтера-експерта
3433  Касир-експерт
3433  Бухгалтер
2411.2 Бухгалтер-ревізор
            Консультант з податків і зборів
3439 Інспектор з інвентаризації
         Інспектор-ревізор
3442. Інспектори податкової служби
          Державний податковий інспектор
          Ревізор-інспектор податковий.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 15 травня 2020