Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Код

076

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів.

Вимоги до рівня освіти вступників

споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання), неспорідненої спеціальності (на базі повної середньої освіти)

Форма навчання

Денна, заочна (дистанційна)

Механізми визнання попереднього навчання

за умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений комплексний екзамен з базової освіти та успішний захист бакалаврської роботи.

Загальний профіль програми

протягом першого року навчання вивчаються основи, 2, 3 та 4 курс включають професійно-орієнтовані дисципліни

Програмні результати навчання

- використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової

діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних

цілях;

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення

завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та

біржовій діяльності;

- оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації

державною й іноземною мовами;

- використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології

обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

- організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з

різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі

та біржової діяльності;

- показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягти професійних цілей.

- проявляти ініціативу та підприємливість в різних напрямах професійної

діяльності, брати відповідальність за результати;

- застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації

заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і

здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових

структур;

- знати термінологію і мати базові й структуровані знання у сфері

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання

на практиці;

- володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських

рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і

біржових структур;

- використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для

забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур;

- застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та

біржовій діяльності;

- оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій,

торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів;

- знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності

підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати на

практиці;

- вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності

підприємницьких, торговельних, біржових структур і розв’язувати проблеми у

кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів;

- використовувати знання основ обліку та оподаткування в

підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності;

- застосовувати знання й уміння щодо ефективної організації

зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових

структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм;

- демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури

ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових

структур з урахуванням ризиків.

Практика/Стажування

три практики відповідно до навчального плану (навчальна, виробнича з товарознавства, виробнича практика – аналітична)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

працевлаштування на підприємствах будь-

якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні,

муніципальні тощо), в яких випускники працюють у якості керівників

структурних підрозділів або виконавців різноманітних служб апарату

управління; в органах державного та місцевого самоврядування; на

підприємствах малого та середнього бізнесу, що створені за власною

ініціативою. Випускники можуть працювати на посадах: керівника структурних

підрозділів підприємств, установ та організацій; керівника фінансових,

економічних та адміністративних підрозділів підприємств; директора малого

підприємства (за видами економічної діяльності); посадової особи громадської

організації із захисту прав споживачів; керівника виробничих підрозділів в

оптовій та роздрібній торгівлі; керівника відділу асортименту та якості товарів

у підприємствах торгівлі; фахівця-керівника виробничих підрозділів у

складському (логістичному) господарстві; керівника виробничих підрозділів у

комерційному обслуговуванні; керівника виробничих підрозділів у побутовому

обслуговуванні; інспектора із закупівлі та якості сільськогосподарських

продуктів; технічного та торговельного представника; аналітика з інвестицій;

аналітика з питань фінансово-економічної безпеки, аналітик з кредитування;

фахівця з біржової торгівлі; брокера; дилера; фахівця із біржових операцій;

торгівельного брокера; менеджера з питань комерційної діяльності та

управління, менеджера у роздрібній та оптовій торгівлі, консультанта з

ефективності підприємництва, консультанта з економічних питань,

економічного радника, економіста з планування, аналітика із дослідження

товарного ринку, фахівця із методів розширення ринків збуту.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 13 квітня 2018