Публічне управління та адміністрування

Код

281

Освітні програми

"Публічне управління та адміністрування"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS.

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізм визнання неформальної та інформальної освіти – нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит (та успішний захист бакалаврської випускової роботи).

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються основи, 2, 3 та 4 курс включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в адміністративній діяльності, які спрямовані на суспільний розвиток і передбачають застосування певних теорій та методів науки публічного управління та адміністрування;
– вміти застосовувати акти законодавства в процесі реалізації службових відносин з метою виконання службових обов’язків з урахуванням змісту службових відносин в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також застосовувати доктрину верховенства права в діяльності органів публічної влади, виходячи з розуміння її сутності в країнах ЄС;
– володіти сучасними технологіями зв’язків з громадськістю для оперативного та оптимального вирішення завдань у різних сферах публічного управління та адміністрування;
– вміти застосовувати інструменти демократичного врядування у сферах: державного і регіонального управління, соціального розвитку, публічних фінансів, комунікацій, конституційно-правових засад урядування, технологій управління людськими ресурсами, європейської співпраці;
– здатність виконувати функції та процедури щодо планування, прогнозування, організації, методики формування регіональних бюджетів, оперативного управління, координації, звітності, контролю;
– вміти використовувати механізми інформаційних технологій електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування;
– консультувати та надавати роз’яснення і рекомендації фізичним і юридичним особам з питань функціонування суб’єктів і об’єктів публічної сфери, цінностей, цілей, стратегій, шляхів їх реалізації, діяльності органів публічної влади тощо;
– вміти розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження оптимальних форм і методів діяльності органів публічної влади, враховуючи механізми розвитку громадянського суспільства;
– вміти вирішувати комплексні завдання, що стоять перед працівниками підрозділу та самостійно виконувати окремі завдання.

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану (навчальна, економічна, організаційно-економічна).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів; підготовка фахівців для ринку праці, здатних професійно розв’язувати проблеми та вирішувати завдання поточного управління публічною сферою, регулювання її функціонуванням, що передбачає застосування професійних компетентностей в сфері публічного управління і адміністрування.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 28 квітня 2018