Технології захисту навколишнього середовища

Код

183

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

протягом 1,5 року навчання вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

- застосовувати статистичний метод (дисперсійний, регресійний) при обробці експериментальних даних наукових досліджень в галузі охорони навколишнього середовища;
- використовувати комп'ютерні програми для обробки експериментальних даних;
- проводити SWOT-аналіз соціо-економіко- екологічного стану (підприємства, населених пунктів, районів, областей);
- розробляти стратегії сталого розвитку соціо-економіко-екологічних систем населених пунктів, міст, районів, областей;
-розробляти математичні моделі на основі експериментальних даних, які характеризують процеси, що протікають в екосистемах;
- прогнозувати стан екосистем у ближній і віддалений перспективі з використанням математичних моделей;
- розробляти системи екологічного управління з дотриманням вимог ISO 14004;
- встановлювати процедури та сприяти плануванню природоохоронних заходів протягом всього життєвого циклу продукції чи процесу;
- володіти принципами комплексного управління відходами та економічними аспектами утилізації ТПВ;
- володіти основами проектування полігонів ТПВ; - оцінювати вплив полігонів ТПВ на довкілля;
- знати основи промислового планування на різних рівнях управління;
- проводити екологічні дослідження з проблем територіально-просторового планування;
- освоїти принципи сталого розвитку в області просторового планування;
- усвідомлювати загрози хімічного забруднення довкілля (атмосфери, гідросфери, літосфери і біосфери) та його впливу на розвиток культурних і цивілізаційних товариств;
- аналізувати зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі за участю природних і техногенних хімічних речовин;
- здійснювати оцінку впливу промислових об'єктів на навколишнє середовище;
- розуміти нетехнічні аспекти і наслідки інженерної діяльності на довкілля і пов'язану з цим відповідальність за прийняті рішення;
- здатність планувати і проводити наукові дослідження з проблем впливу промислових об'єктів на навколишнє середовище;
- знати способи утилізації і знезаражування промислових і небезпечних відходів;
- оцінювати вплив промислових і небезпечних відходів на довкілля;
- виявляти переваги і недоліки відомих систем, обладнання, установок, приладів вентиляції і кондиціювання повітря у будівлях;
-розробляти рекомендації щодо вентиляції, кондиціювання повітря у будівлях;
- виявляти переваги експлуатації між різними видами відновлювальних джерел енергії для населення та підприємств;
- пропонувати для впровадження на підприємствах найефективніші установки відновлювальних джерел;
- здійснювати критичний аналіз роботи гідроспоруд;
- обирати енерго-зберігаючі технології очистки питної води;
- пропонувати до впровадження у містах, виробництвах сучасних способів очистки промислових і комунальних стоків;
- володіти основами проектування природоохоронних заходів в галузі водного господарства; впроваджувати нові технології охорони водних об'єктів;
- планувати і проводити наукові дослідження стану водних об'єктів;
- оцінювати стан різних типів екосистем порушених в процесі сільськогосподарського освоєння земель, урбанізації, видобування копалин;
-застосування ГІС-технології для відображення екологічної інформації на картосхемах;
-встановлювати масштаби деградації земель в процесі видобування копалин, опустелювання та підтоплення;
- підбирати технології рекультивації площ кар'єрів після видобутку копалин, захисту територій від підтоплення;
- впроваджувати технології рекультивації порушених земель після видобутку бурштину гідрозмивом;
- попереджати забруднення атмосферного повітря впровадженням на підприємствах сучасного газоочисного обладнання; використовувати у практичній діяльності знання природоохоронного законодавства України і країн ЄС;
- володіти методологією, методами і методиками планування, організації і впровадження наукових досліджень з проблем впровадження технологій охорони навколишнього середовища;
- освоїти сучасні обладнання установки і прилади для проведення польових і лабораторних досліджень стану довкілля;
-аналізувати отримані наукові результати, готувати до друку тези, наукові статті.

Практика/Стажування

виробнича та переддипломна практики.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються на підприємствах усіх галузей промисловості та науково-дослідних установ, де виникають потенційні загрози навколишньому середовищу та біосфері в цілому.

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: - начальником, спеціалістом департаментів з охорони природних ресурсів, заповідної справи, екологічної безпеки та поводження з відходами, кліматичної політики у структурі центрального апарату та регіонального апарату виконавчої влади, Державної екологічної інспекції, - екологом у басейнових управліннях водних ресурсів, обласних управліннях водних ресурсів, управліннях каналів, - екологом на промисловому підприємстві на митниці у науково-дослідних інститутах, природно-заповідних територіях; - консультант (у певній галузі інженерної справи); - науковий співробітник (біологія); - начальником управління екобезпеки; завідувачем відділу експертизи проектів, провідним спеціалістом; завідувачем відділу картографії; - інженером-екологом в управліннях осушувальних та зрошуваних систем; - науковим співробітником; провідним спеціалістом відділу охорони довкілля; - завідувачем відділу екологічної інспекції; у проектному інституті системи Держводгоспу; екологом на промисловому підприємстві; - в екологічній проектно-науковій організації; - митного контролю.

  • 0.0/5 rating (0 votes)