Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Код

275

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

вступу: споріднені спеціальності (за скороченим терміном навчання), неспоріднені спеціальності (на базі повної середньої освіти)

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит.

Загальний профіль програми

протягом першого року навчання вивчаються основи, а 2, 3 та 4 курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

Вміти аналізувати параметри і показники функціонування транспортних процесів і систем; мати навички управління навантажувально-розвантажувальними технологіями на транспортні, навички щодо організації вантажних перевезень за видами транспорту, навички щодо організації пасажирських перевезень за видами транспорту; володіти навиками управління рухом транспортних засобів; вміти організовувати взаємодію видів транспорту; знати та розуміти логістичне управління матеріальними та іншими потоками; вміти проектувати інтегровані та окремі транспортні системи, оцінювати та забезпечувати соціальну та економічну ефективність транспортних процесів; володіти методами техніко-економічних розрахунків у галузі, раціональних прийомів пошуку і використання науково-технічної інформації; вміти оцінювати та забезпечувати ергономічну ефективність транспортних технологій; володіти навиками дослідження з врахуванням фактору людини в транспортних технологіях; мати навички щодо митного обслуговування транспортних технологій; знати техніко-експлуатаційні параметри транспортних засобів; мати навички щодо застосування геоінформаційних систем; вміти прогнозувати розвиток транспортних систем; вміти проводити теоретичні і експериментальні дослідження в галузі; реалізовувати заходи щодо запобігання виробничому травматизму і професійних захворювань, захисту навколишнього середовища.

Практика/Стажування

три практики відповідно до навчального плану (навчальна, технологічна та виробнича).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю займаються організацією процесу вантажних та пасажирських перевезень.
Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення:
диспетчер автомобільного транспорту;
диспетчер з міжнародних перевезень;
диспетчер служби перевезень;
фахівець з автотехнічної експертизи;
інженер-інспектор з контролю за використанням палива;
інженер з безпеки руху;
інженер-інспектор;
ревізор автомобільного транспорту;
ревізор з безпеки руху;
брокер;
агент з митного оформлення вантажів та товарів;
агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті);
агент із замовлень населення на перевезення;
адміністратор пасажирської служби; експедитор транспортний;
інспектор митний; інспектор з ліцензування.

  • 4.0/5 rating 1 vote
  • Зміни внесені: 13 квітня 2018