Комп'ютерні науки

Код

122

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі ОКР «бакалавр», «спеціаліст» споріднених спеціальностей.

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

протягом 1,5 року навчання вивчаються професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

- здатність проводити та організовувати дослідницьку та інноваційну діяльність для розв'язання наукових та інноваційних задач в області комп'ютерних наук та інформаційних технологій із застосуванням сучасних методів та інструментів, в тому числі з використанням математичного та комп’ютерного моделювання;

- здатність проектувати системи штучного інтелекту, системи розпізнавання образів, в тому числі з використанням математичних методів ідентифікації невідомих параметрів, як некоректних задач з неповними даними;

- здатність розробляти та проектувати комп’ютерні ігри, в тому числі з використанням навичок програмування для Android та unix-вмісних систем;

- здатність використовувати та розробляти математичні та комп’ютерні моделі, методи в процесі досліджень систем різного призначення, робити прогнозні розрахунки та інтерпретувати отримані дані для реальних систем, використовувати методи обробки великих масивів даних;

- здатність керувати ІТ-проектами, приймати рішення, опановувати та розробляти документацію на системи, продукти і сервіси інформаційних технологій;

- здатність до проведення лекційних, лабораторних та практичних занять з прикладних математичних та ІТ-дисциплін у вищих навчальних закладах, вміння розробляти навчально-методичне забезпечення, знання про сучасні методики у системах вищої освіти провідних країн світу;

- здатність до роботи в команді, до спілкування з не фахівцями в даній галузі, що включає здатність до ефективної письмової й усної комунікації українською та англійською мовами.

Практика/Стажування

виробнича та переддипломна практики.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

розробляти прикладне програмне забезпечення для різноманітних галузей, включаючи розробку ігор, систем штучного інтелекту, програмування для Android та unix-вмісних систем; системне програмне забезпечення для різних платформ; концепцію побудови локальних комп'ютерних мереж на основі стандартних протоколів і інтерфейсів; моделі інтелектуальних систем на основі визначення особливостей зберігання даних, методів доступу;

налагоджувати: прикладне програмне забезпечення, зокрема офісні, мультимедійні, графічні, навчальні системи тощо; інформаційні системи підприємств; системи керування базами даних; інтелектуальні системи; бази даних;

володіти: сучасними технологіями розробки системного та прикладного програмного забезпечення; технологіями побудови та адміністрування комп'ютерних мереж; технологіями розробки та управління базами даних, методами тестування програмного забезпечення;

працювати: молодшим науковим співробітником в наукових установах відповідно профілю, асистентом у вищих навчальних закладах, системним адміністратором, техніком-програмістом, фахівцем з інформаційних технологій, фахівцем з розробки та тестування програмного забезпечення, системним аналітиком, адміністратором баз даних в ІТ-сфері, виробничо-обслуговуючих структурах, промислових підприємствах, органах державної влади, банківських та податкових установах, органах статистики.

Кафедри, які забезпечують виконання програми

  • 3.0/5 rating (3 votes)