Менеджмент (Управління проектами)

Код

073

Освітні програми

  • Управління проектами

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані навчальні дисципліни.

Програмні результати навчання

розуміти і уміти застосовувати термінологію проектного менеджменту, у тому числі іноземною мовою; обґрунтовувати вибір методології управління проектами для конкретного проекту та для організації в цілому; володіти методами обґрунтування бізнес-цілей реалізації проекту, розробляти і проводити експертизу бізнес-планів проекту; описувати бізнес-процеси при запровадженні корпоративної системи управління проектами; планувати проекти різних рівнів складності із застосуванням сучасних інформаційних систем; уміти формувати, розвивати та управляти командою проекту; уміти контролювати процеси реалізації проектів і програм; розуміти і уміти застосовувати у практиці особливості управління інформаційними, соціальними, інноваційними та соціальними проектами; уміти застосовувати різні інформаційні системи для управління усіма фазами проектів.

Практика/Стажування

Під час навчання в університеті студенти проходять практику: виробнича практика та тренінг з фаху у Бізнес - центрі НУВГП.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю на основі застосування сучасних методологій проектного менеджменту обґрунтовують бізнес-цілі проектів, складають бізнес-плани та проводять експертизу проектів; застосовують сучасні інформаційні системи та хмарні технології для управління портфелями, програмами і проектами; запроваджують проектно-орієнтоване та проектно-кероване управління в організаціях; керують процесами ініціювання проектів; складають плани управління проектами; проводять діагностику бізнес-процесів організацій при запровадженні корпоративних систем управління проектами; планують зміст, терміни, бюджет, ризики та інші складові управління проектом; контролюють процеси реалізації та завершення проектів; готують розпорядчу та звітну документацію в проектах; організовують процеси здійснення закупівель в проектах; здійснюють управління ресурсами в проектах; формують проектні команди та управляють ними; проводять перемовини із замовниками, спонсорами та іншими зацікавленими сторонами проектів.

Випускник зможе працювати: керівником проектів і програми у сфері матеріального і нематеріального виробництва, а також займати посади директора програми, директора проекту, сертифікованого менеджера проекту, професійного менеджера проекту, практикуючого менеджера проекту в організаціях різних видів економічної діяльності та розмірів.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 08 травня 2019