Кафедра економічної кібернетики

Завідувач  кафедри: 
Грицюк Петро Михайлович, доктор економічних наук, професор
Адреса: 
вул. Олекси Новака, 75, навчальний корпус №2, ауд. 247
Телефони: 
7-76 (внутр.)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • 2 професори
 • 6 доцентів
 • 1 старший викладач

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Алгоритмізація та програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Економіко-математичні методи і моделі
 • Дослідження операцій
 • Аналіз даних
 • Системний аналіз
 • Дискретний аналіз
 • Економетричний аналіз
 • Економічна кібернетика
 • Технологія проектування та адміністрування баз даних
 • Комп’ютерні мережі
 • Мережеві Web-технології
 • Інформаційні системи і технології в управлінні;
 • Нейронечіткі технології в моделюванні економіки
 • Проектування та розробка інформаційних систем.
 • Електронний бізнес
 • Фінансова математика
 • Логістика
 • Моделі економічної динаміки;
 • Моделювання економіки
 • Прогнозування соціально-економічних процесів;
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Управління проектами інформатизації

 

Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти ка-федра забезпечує викладання дисциплін:

 • Інформаційний менеджмент
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Автоматизація бухгалтерського обліку
 • Адміністрування в бухгалтерських інформаційних системах
 • Стохастичні процеси та моделі в економіці
 • Моделювання бізнес-процесів
 • Технології управління контентом
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Ґеоінформаційні системи і технології
 • Методологія наукових досліджень

Кафедра економічної кібернетики здійснює спеціалізовану підготовку сту-дентів спеціальності «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» відповідно до навчального плану та напрямку наукової роботи кафедри.

IСТОРIЯ КАФЕДРИ


На вимогу часу ринок праці спонукав НУВГП до відкриття нових економіч-них спеціальностей. У квітні 2013 року в структурі університету з’явилася кафедра економічної кібернетики. У цьому ж році було ліцензовано напрям підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» і здійснено перший набір студентів на І курс. У 2017 році була проведена первинна акредитація напряму підготовки «Економічна кібернетики». Кафедра економічної кібернетики є випусковою з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки «Економічна кібернетика». За три роки кафедра значно виросла в науковому та методичному аспектах. Сьогодні на кафедрі працює 2 доктори економічних наук, 3 кандидати економічних наук, 3 кандидати технічних наук. Завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор П.М. Грицюк – автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, чотирьох монографій, трьох навчальних посібників, наукових статей у зарубіжних виданнях (Швейцарія, Польща, Білорусія, Росія), публікацій у виданнях, цитованих у зарубіжних науково-метричних базах даних. У складі кафедри 2 доктори екон. наук, професори, 3 канд. екон. наук, 3 канд. техн. наук, 1 старший викладач, 1 діловод, 2 провідних інженери. Викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний рівень шляхом стажування у ВНЗ України та за кордоном. До викладання залучаються відомі в Україні та за кордоном науковці і практики в області економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій. Кафедра економічної кібернетики та її викладачі нагороджені почесними грамотами, дипломами, подяками.

НАВЧАПЬНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА КАФЕДРИ

Кафедра має два комп’ютерних класи на 14 посадкових місць (ауд. 242, ауд. 223а)

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність кафедри економічної кібернетики здійснюється за таки-ми напрямками:

 • Математичне моделювання і прогнозування динаміки та економічної ефективності аграрного виробництва в Україні
 • Математичне моделювання змін клімату та їх впливу на аграрне виробництво в Україні
 • Математичне моделювання демографічних процесів в Україні та Рів-ненській області
 • Аналіз стану та математичне моделювання продовольчої безпеки ре-гіонів України
 • Соціальна відповідальність бізнесу та соціальна роль університетів
 • Інформаційне забезпечення прогнозування економічних процесів в умовах невизначеності