Агрономія

Код

201

Освітні програми

 • "Агрономія"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, 4 років 10 місяцівів - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 3 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта або ОКР "Молодший спеціаліст" або ступінь "Молодший бакалавр"

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит (та/або успішний захист бакалаврської випускової роботи)

Загальний профіль програми

75% освітньої програми – обов’язкові компоненти загальної та професійної підготовки.
25 % освітньої програми – вибіркові компоненти

Програмні результати навчання

 • ідентифікувати та пояснити термінологію з ґрунтознавства та агрохімії;
 • володіти сучасними уявленнями про ґрунтоутворюючий процес та його типи, будову ґрунту, основні властивості та режими ґрунтів, родючість ґрунту та шляхи її регулювання, агровиробниче групування ґрунтів, зональні особливості поширення різних типів ґрунтів;
 • впроваджувати на практиці знання про закони землеробства, землеробські системи, наукові основи обробітку ґрунту та сівозмін;
 • застосовувати на практиці знання про основи програмування врожаю, біології та технології вирощування сільськогосподарських культур;
 • здатність застосовувати базові уявлення про сільськогосподарські машини та механізацію технологічних процесів у рослинництві;
 • володіти сучасними технологіями вирощування сільськогосподарських культур;
 • володіти базовими уявленнями про принципи зберігання і первинної переробки продукції рослинництва, сучасні тенденції розвитку стандартизації і управління якістю продукції рослинництва, методи контролю якості рослинницької продукції;
 • здатність оцінювати санітарно-гігієнічні аспекти використання добрив та пестицидів у землеробстві, екологічні аспекти меліорації та механізації в землеробстві.

Практика/Стажування

три навчальних практики та одна виробнича практика відповідно до навчального плану

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в Європейських країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються організацією вирощування сільськогосподарських культур, збуту та переробки продукції рослинництва, забезпечують виконання агрохімсервісу.
Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: агроном сільськогосподарської дільниці, ферми, тепличного господарства; агрохімік, ґрунтознавець, агроном із захисту рослин, керівник фермерського господарства, менеджер з продажу зерна і агрохімікатів, консультант аграрних дорадчих служб, міколог, фітопатолог, лаборант агрохімічної лабораторії, консультант в галузі сільського господарства в органах державного управління і місцевого самоврядування.

 • 5.0/5 rating 1 vote
 • Зміни внесені: 11 листопада 2019