Агрономія

Код

201

Освітні програми

  • "Агрономія"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна, 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 3 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація проводиться у формі атестаційного екзамену або публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи.

Загальний профіль програми

75% освітньої програми – обов’язкові компоненти загальної та професійної підготовки.
25 % освітньої програми – вибіркові компоненти

Програмні результати навчання

- обговорювати і пояснювати основи, що сприяють розвитку загальної політичної культури та активності, формуванню національної гідності й патріотизму, соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки й права;
- порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії;
- відтворювати знання української та іноземної мов, зокрема спеціальної термінології для проведення літературного пошуку;
- демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному для володіння відповідними навичками в галузі агрономії;
- демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін;
- володіти  статистичними методами опрацювання даних в агрономії;
- володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності  агроценозів із збереженням природного різноманіття;
- аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки  в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії;
- ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем  відповідно до зональних умов;
- проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог;
- проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогосподарської продукції та відповідно до діючих вимог;
- інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування  сільськогосподарської продукції відповідно до діючих вимог;
- планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції;
- організовувати результативні і безпечні  умови роботи;
- проводити лабораторні дослідження зразків ґрунту, рослин та рослинницької продукції за сучасними методами досліджень;
- працювати результативно в команді з іншими людьми, беручи до уваги різні фонові знання та розуміння своїх колег до визначених завдань.

Практика/Стажування

три навчальних практики та одна виробнича практика відповідно до навчального плану

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в Європейських країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Працевлаштування на підприємствах будь-яких організаційно-правових форм  (державні, приватні, колективної власності, господарські товариства) в галузі сільського господарства та агробізнесу, науково-дослідницьких організаціях і установах системи вищої освіти.  Випускники можуть працювати на посадах :  
2213.2 – агроном; агроном-інспектор; агрохімік; ґрунтознавець;
1221.1 – головний агроном; головний агрохімік;
1237.1 – головний ґрунтознавець.

  • 5.0/5 rating 1 vote
  • Зміни внесені: 24 травня 2019