Будівництво та цивільна інженерія (гідромеліорація)

Код

192

Спеціалізація

Гідромеліорація

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

повна загальна середня освіта

Форма навчання

денна, заочна, дистанційна.

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист бакалаврської випускової роботи.

Загальний профіль програми

упродовж першого року навчання за циклом загальної підготовки вивчаються дисципліни соціально- гуманітарної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, наступні курси включають за циклом професійної підготовки навчальні дисципліни фахової підготовки за спеціальністю та спеціалізаціями.

Програмні результати навчання

За загальними та загально-професійними компетентностями:
 • Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних та природничих наук у сфері професійної діяльності;
• Демонструвати знання державотворчих та економічних наук;
• Демонструвати навички усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному контексті з фахівцями та нефахівцями в галузі, з використанням сучасних засобів комунікації;
• Оволодіння робочими навичками ефективно працювати самостійно (курсове та дипломне проектування) або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), вміння отримати бажаний результат в умовах обмеженого часу з акцентом на професійну сумлінність і виключення можливості плагіату;
• Продемонструвати вправність володіння принаймі однією іноземною мовою, включаючи спеціальну фахову термінологію;
• Демонструвати вміння працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали для проектування та створення об’єктів будівництва та інженерних мереж;
• Використовувати та розробляти технічну документацію, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • Продемонструвати вміння ефективно застосовувати сучасні будівельні матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їх технічні характеристики та технологію виготовлення;
• Створювати або застосовувати об’ємно-планувальні рішення для подальшого проектування, в тому числі з використанням інформаційних технологій;
• Оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та екологічних особливостей території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об’єктів;
 • Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій;
• Розробляти конструктивні рішення об’єкту будівництва на базі знання номенклатури та конструктивних форм, уміння розраховувати й конструювати будівельні конструкції та вузли їх сполучення;
• Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних мереж;
• Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва.
• Виконувати та аналізувати економічні розрахунки вартості будівельних об’єктів;
 • Проектувати технологічні процеси зведення і опорядження будівель (споруд) та монтажу інженерних систем і мереж;
• Організовувати та управляти будівельними процесами при зведенні об’єктів будівництва та їх експлуатації, ремонті й реконструкції з урахуванням вимог охорони праці;
• Демонструвати розуміння принципів проектування міських території та об’єктів інфраструктури і міського господарства;
• Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж.

За спеціалізовано-професійними компетентностями:
•    Здатність використовуючи відповідні обладнання та методики проводити роботи для визначення геологічної, гідрогеологічної, гідрологічної  характеристик означеної території;
•    Використовувати  результати вишукувальних робіт, обчислювальну техніку та діючі методики і нормативні документи проводити  гідравлічні, гідротехнічні та інші  інженерні  розрахунки  елементів водогосподарських мереж та споруд;
•      Здатність  застосовувати знання та розуміння при розрахунку й проектуванні водогосподарських об’єктів та гідротехнічних споруд із використанням систем автоматизованого проектування;
•     Здатність використання професійно-профільовані знання й уміння в галузі інформаційних технологій при проектуванні водогосподарських та природоохоронних об’єктів;
•     Здатність до розрахунку та  проектування зрошувальних та осушувальних мереж, гідротехнічних споруд, систем сільськогосподарського водопостачання та водовідведення;
•     Здатність в складі проектної групи здійснювати проектувати системи захисту територій та населених пунктів  від шкідливої дії вод, водогосподарських об’єктів багатоцільового використання;
•    Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички при обстежені технічного стану гідротехнічних споруд, зрошувальних  та дренажних систем, берегозахисних об’єктів;
•    Здатність здійснювати інженерно-технічне керівництво при спорудженні, ремонті та реконструкції водогосподарських та природоохоронних об’єктів;
•     Здатність планувати технологічні процеси, організовувати їх виконання при будівництві і реконструкції водогосподарських та природоохоронних об’єктів;
•     Здатність здійснювати експлуатацію  водогосподарських та природоохоронних об’єктів, що забезпечують охорону  навколишнього середовища, економію водних  і енергетичних ресурсів;
•     Здатність давати техніко-економічну оцінку запроектованим і працюючим елементам водогосподарських і природоохоронних  об’єктів, виконання контрольних функцій на усіх етапах  існування водогосподарських  та природоохоронних об’єктів.

Практика/Стажування

відповідно до навчального плану студенти проходять 4 навчальних практик

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю здатні:
 • Працювати в державних підприємствах:  басейнові та обласні управління водних ресурсів, управління каналів, організації будівництва водогосподарських об'єктів, проектних установах;
 • Розробляти: проекти будівництва, реконструкції  водогосподарських та природоохоронних об'єктів.
 • Організовувати: моніторинг стану, будівництво, реконструкцію та догляд за водогосподарськими та природоохоронними об'єктами.
 • Зможе працювати:  техніком-будівельником (доглядач будови, кошторисник, технік-будівельник,  технік з архітектурного проектування, технік-гідротехнік, технік-дизайнер (будівництво), технік-доглядач, технік-лаборант (будівництво), технік-проектувальник, технік-теплотехнік (будівництво), технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій);  креслярем;  інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки (інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань, технік з нормування праці, технік з підготовки виробництва, технік з підготовки технічної документації, технік з планування). Інспектори з будівництва та пожежної безпеки (інспектор з контролю за технічним утриманням будинків). Інженери в галузі цивільного будівництва (гідротехнік, інженер з нагляду за будівництвом, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер-будівельник, інженер - проектувальник (цивільне будівництво), технолог (будівельні матеріали).  Менеджери з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами.  Менеджери у житлово-комунальному господарстві. Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві (виконавець робіт, майстер будівельних та монтажних робіт)  а також техніком-гідрометристом, інспектором з використання водних ресурсів, інженером-проектувальником в проектних, будівельних, експлуатаційних, науково-дослідних організаціях та установах,  в навчальних закладах.

  • 0.0/5 rating (0 votes)