Назва галузі

Природничі науки

Екологія

Код

101

Освітні програми

 • Екологія

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

 • знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля;
 • уміти використовувати фундаментальні екологічні закономірності у професійній діяльності;
 • знати основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання;
 • інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних задач і проблем;
 • знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів;
 • використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні екологічних досліджень та/або інноваційної діяльності;
 • уміти самостійно планувати виконання дослідницького та/або інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами;
 • демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень;
 • знати сучасні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання;
 • спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності;
 • доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу;
 • знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень;
 • демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища;
 • використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля; - демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень;
 • знати сучасні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання;
 • спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності;
 • доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу;
 • знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень;
 • демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища;
 • використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля;
 • уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні середовища;
 • оцінювати можливий вплив техногенних об'єктів та господарської діяльності на довкілля;
 • володіти основами проектування,експертно-аналітичної оцінки та виконання досліджень;
 • застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах;
 • оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог;
 • вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов.

Практика/Стажування

Виробнича та переддипломна практики.
 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 02 травня 2019