Назва галузі

Природничі науки

Екологія

Код

101

Спеціалізація

відсутня

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

протягом 1,5 року навчання вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

- знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля;

- уміти використовувати фундаментальні екологічні закономірності у професійній діяльності;

- знати основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання;

-інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних задач і проблем;

- знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів;

- використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні екологічних досліджень та/або інноваційної діяльності;

- уміти самостійно планувати виконання дослідницького та/або інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами;

- демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень;

- знати сучасні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання;

- спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності;

-доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу;

- знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень;

- демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища;

-використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля; - демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень;

- знати сучасні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання;

- спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності;

- доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу;

- знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень;

- демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища;

- використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля;

- уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні середовища;

- оцінювати можливий вплив техногенних об'єктів та господарської діяльності на довкілля;

- володіти основами проектування,експертно-аналітичної оцінки та виконання досліджень;

- застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах;

- оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог;

- вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов.

Практика/Стажування

виробнича та переддипломна практики.
  • 0.0/5 rating (0 votes)