Економіка (Управління персоналом та економіка праці)

Код

051

Освітні програми

  • Управління персоналом і економіка праці

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Загальний профіль програми

Протягом нормативного строку навчання вивчаються дисципліни:

  • соціально-гуманітарної підготовки (6,7% загального обсягу або 6 кредитів ЕСТS );
  • природничо-математичної підготовки (5,6% або 5 кредитів ЕСТS);
  • фундаментальної підготовки (10% або 9 кредитів ЕСТS);
  • професійної підготовки (77,7% або 70 кредит ЕСТS).

Програмні результати навчання

За загальними та загально-професійними компетенціями:
1) здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у соціально-економічній сфері, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;
2) провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності;
3) зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та поясненьдо фахівців і нефахівців;
4) прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування;
5) критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності (в тому числі - на межі предметних галузей);
6) здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
За спеціалізовано-професійними компетенціями:
1) застосовувати системний підхід до дослідження економічних процесів;
2) досліджувати та оцінювати вплив соціальних та економічних факторів на розвиток систем різного ієрархічного рівня;
3) обґрунтований вибір оптимального управлінського рішення на основі моделювання стану і розвитку соціально-економічної системи з використання економіко-математичних методів;
4) вміння управляти продуктивністю ресурсів на макро-, мезо- та мікро-рівнях;
5) уміння розробляти та реалізовувати програми соціального розвитку на різних ієрархічних рівнях;
6) вміння розробляти та реалізовувати концепції стратегічного управління людськими ресурсами відповідно до стратегії соціально-економічного розвитку;
7) розробка освітніх програм для навчання персоналу, оцінювання їх ефективності;
8) вміння систематизувати необхідну інформацію для формування соціальної звітності організації для прийняття рішень та формування пропозицій до програм розвитку організації.

Практика/Стажування

Практика відповідно до навчального плану (переддипломна).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються управлінням людськими ресурсамив соціально-економічних системах різних ієрархічних рівнів (підприємство, галузь, регіон, держава).

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники: головний економіст, економіст з праці,директор з управління персоналом,професіонал з розвитку персоналу, менеджер з персоналу, організатор з персоналу, спеціаліст з кадрової роботи та державної служби, директор з кадрових питань та побуту, начальник відділу організації праці та заробітної плати, головний державний соціальний інспектор, експерт з регулювання соціально-трудових відносин, експерт з соціальної відповідальності, керівник установи соціального захисту населення, менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності, менеджер у соціальній сфері,  начальник відділу охорони праці та ін. Випускники можуть працювати в планово-економічних відділах, бухгалтеріях, відділах кадрів (службах управління персоналом), відділах організації та нормування праці підприємств, органах державної влади та місцевого самоврядування, власному бізнесі.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 26 квітня 2018