Назва галузі

Охорона здоров'я

Фізична терапія, ерготерапія

Код

227

Освітні програми

"Фізична терапія, ерготерапія"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит.

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної підготовки, 2, 3 та 4 курс включають дисципліни фундаментальної та професійної підготовки.

Програмні результати навчання

Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та його рухові функції; 
розуміти та пояснювати патологічні процеси, які піддаються корекції засобамифізичної реабілітації; 
вміння пояснювати медичні, педагогічні, соціальні аспекти, пов’язані з практикою фізичної реабілітації; 
провадити безпечну практичну діяльність для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця; 
здатність збирати анамнез, виконувати реабілітаційне обстеження, тестування, огляд та документувати їх результати;
аналізувати, вибирати і трактувати отриману інформацію; 
забезпечувати відповідність реабілітаційних заходів функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта;
здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та формулювати цілі, пояснювати програму фізичної реабілітації; 
проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати; демонструвати вміння ефективно реалізовувати програму фізичної реабілітації;
безпечно та ефективно використовувати пристрої, прилади та обладнання для проведення реабілітаційних заходів, пристрої та обладнання для контролю основних життєвих показників пацієнта, технічні допоміжні засоби пересування та самообслуговування; 
вміння навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, профілактиці ускладнень, захворювань, травм та неповносправності, здоровому способу життя; 
шукати шляхи постійного покращення якості реабілітаційних послуг.

Практика/Стажування

Шість практик відповідно до навчального плану (1 навчальна, 5 виробничих).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівець даного профілю зможе здійснювати прогнозування стану індивідуального та громадського здоров'я, розробляти та обґрунтовувати напрями залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності, програмувати заняття з фізичної реабілітації, здійснювати проектування навчального процесу з основ здоров'я в загальноосвітніх навчальних закладах, використовувати основні засоби і методи фізичної реабілітації, виконувати класичний та спортивний масаж, надавати долікарську допомогу в загрозливих для життя станах, проводити заняття з фізичного виховання в дошкільних та шкільних закладах освіти, управляти роботою організацій з фітнесу, рекреації та фізичної реабілітації.

  • 5.0/5 rating (2 votes)
  • Зміни внесені: 28 квітня 2018