Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Код

194

Освітні програми

"Гідротехнічне будівництво", "Водна інженерія та водні технології"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна; 3 роки - заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній освітній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-немає

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист бакалаврської випус-кової роботи.

Загальний профіль програми

Упродовж першого року навчання за циклом загальної підготовки вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, наступні курси включають за циклом професійної підготовки навчальні дисципліни фахової підготовки за спеціальністю та спеціалізаціями.

Програмні результати навчання

Освітня програма «Гідротехнічне будівництво»
За загальними та загально-професійними компетентностями:
• Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних та природничих наук у сфері професійної діяльності.
• Демонструвати знання державотворчих та економічних наук.
• Демонструвати навички усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному контексті з фахівцями та нефахівцями в галузі, з використанням сучасних засобів комунікації.
• Оволодіння робочими навичками працювати самостійно (курсове та дипломне проектування) або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства під час їх виконання); вміння отримати бажаний результат в умовах обмеженого часу з акцентом на професійну сумлінність і виключення можливості плагіату.
• Продемонструвати вправність володіння, принаймні, однією іноземною мовою, включаючи спеціальну фахову термінологію.
• Демонструвати вміння працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали для проектування та створення об’єктів будівництва.
• Використовувати та розробляти технічну документацію, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій.
• Продемонструвати вміння ефективно застосовувати сучасні будівельні матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їх технічні характеристики та технологію виготовлення.
• Створювати або застосовувати об’ємно-планувальні рішення для подальшого проектування, в тому числі з використанням інформаційних технологій.
• Оцінювати вплив інженерно-геологічних та екологічних особливостей території будівництва під час проектування та будівництва об’єктів гідроенергетичного призначення, враховувати сучасну глобалізацію кліматичних змін.
• Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій.
• Розробляти конструктивні рішення для об’єкта будівництва на базі знання номенклатури та конструктивних форм, уміння розраховувати й конструювати гідротехнічні споруди та їх елементи.
• Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних мереж.
• Дотримуватись вимог чинної нормативної документації в галузі гідротехнічного будівництва.
• Виконувати економічні розрахунки запропонованих варіантів будівельних об’єктів, порівнювати їх вартості та здійснювати вибір кінцевого варіанту.
• Організовувати та управляти будівельними процесами під час зведення об’єктів будівництва та їх експлуатації, ремонту й реконструкції з урахуванням вимог охорони праці.
• Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж.
За спеціалізовано-професійними компетентностями:
• Застосовувати результати інженерно-геодезичних, геологічних і гідрологічних вишукувань під час проектування гідротехнічних споруд.
• Демонструвати вміння застосовувати принципи і методи гідрологічних та гідравлічних розрахунків, виконувати фільтраційні розрахунки, визначати значення навантажень та впливів на гідротехнічні споруди.
• Демонструвати вміння застосовувати принципи і новітні методи розрахунку та проектування гідротехнічних споруд та їх елементів, а також пропонувати типові рішення.
• Використовувати сучасні технології виконання робіт в проектах з організації та технології будівництва або реконструкції гідротехнічних споруд з урахуванням техніко-економічних показників.
• Демонструвати знання виробництва та використання будівельних матеріалів, виробів і конс-трукцій, вміння оцінювати показники їх якості згідно з чинними стандартами.
• Демонструвати вміння керувати будівництвом гідротехнічних споруд, забезпечувати вимоги охорони праці, безпеки життєдіяльності та захисту довкілля.
• Вміти проводити обстеження технічного стану гідротехнічних об’єктів, виявляти недоліки, пропонувати та розробляти заходи щодо їх подолання.
• Пропонувати та розробляти заходи з підвищення надійності роботи гідротехнічних споруд.
• Демонструвати вміння розробляти та впроваджувати інженерні заходи, пов’язані з поточною експлуатацією гідротехнічних споруд.

Освітня програма «Водна інженерія та водні технології»
За загальними та загально-професійними компетентностями:
 • Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних та природничих наук у сфері професійної діяльності;
• Демонструвати знання державотворчих та економічних наук;
• Демонструвати навички усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному контексті з фахівцями та нефахівцями в галузі, з використанням сучасних засобів комунікації;
• Оволодіння робочими навичками ефективно працювати самостійно (курсове та дипломне проектування) або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), вміння отримати бажаний результат в умовах обмеженого часу з акцентом на професійну сумлінність і виключення можливості плагіату;
• Продемонструвати вправність володіння принаймі однією іноземною мовою, включаючи спеціальну фахову термінологію;
• Демонструвати вміння працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали для проектування та створення об’єктів будівництва та інженерних мереж;
• Використовувати та розробляти технічну документацію, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • Продемонструвати вміння ефективно застосовувати сучасні будівельні матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їх технічні характеристики та технологію виготовлення;
• Створювати або застосовувати об’ємно-планувальні рішення для подальшого проектування, в тому числі з використанням інформаційних технологій;
• Оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та екологічних особливостей території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об’єктів;
 • Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій;
• Розробляти конструктивні рішення об’єкту будівництва на базі знання номенклатури та конструктивних форм, уміння розраховувати й конструювати будівельні конструкції та вузли їх сполучення;
• Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних мереж;
• Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва.
• Виконувати та аналізувати економічні розрахунки вартості будівельних об’єктів;
 • Проектувати технологічні процеси зведення і опорядження будівель (споруд) та монтажу інженерних систем і мереж;
• Організовувати та управляти будівельними процесами при зведенні об’єктів будівництва та їх експлуатації, ремонті й реконструкції з урахуванням вимог охорони праці;
• Демонструвати розуміння принципів проектування міських території та об’єктів інфраструктури і міського господарства;
• Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж.
За спеціалізовано-професійними компетентностями:
•    Здатність використовуючи відповідні обладнання та методики проводити роботи для визначення геологічної, гідрогеологічної, гідрологічної  характеристик означеної території;
•    Використовувати  результати вишукувальних робіт, обчислювальну техніку та діючі методики і нормативні документи проводити  гідравлічні, гідротехнічні та інші  інженерні  розрахунки  елементів водогосподарських мереж та споруд;
•      Здатність  застосовувати знання та розуміння при розрахунку й проектуванні водогосподарських об’єктів та гідротехнічних споруд із використанням систем автоматизованого проектування;
•     Здатність використання професійно-профільовані знання й уміння в галузі інформаційних технологій при проектуванні водогосподарських та природоохоронних об’єктів;
•     Здатність до розрахунку та  проектування зрошувальних та осушувальних мереж, гідротехнічних споруд, систем сільськогосподарського водопостачання та водовідведення;
•     Здатність в складі проектної групи здійснювати проектувати системи захисту територій та населених пунктів  від шкідливої дії вод, водогосподарських об’єктів багатоцільового використання;
•    Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички при обстежені технічного стану гідротехнічних споруд, зрошувальних  та дренажних систем, берегозахисних об’єктів;
•    Здатність здійснювати інженерно-технічне керівництво при спорудженні, ремонті та реконструкції водогосподарських та природоохоронних об’єктів;
•     Здатність планувати технологічні процеси, організовувати їх виконання при будівництві і реконструкції водогосподарських та природоохоронних об’єктів;
•     Здатність здійснювати експлуатацію  водогосподарських та природоохоронних об’єктів, що забезпечують охорону  навколишнього середовища, економію водних  і енергетичних ресурсів;
•     Здатність давати техніко-економічну оцінку запроектованим і працюючим елементам водогосподарських і природоохоронних  об’єктів, виконання контрольних функцій на усіх етапах  існування водогосподарських  та природоохоронних об’єктів.

Практика/Стажування

Відповідно до навчального плану студенти проходять навчальні, виробничі практики та переддипломну практики.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Освітня програма «Гідротехнічне будівництво»
Фахівці даного профілю здатні:
•    Працювати в державних, виробничих та управлінських організаціях і підприємствах: гідровузли України, теплові та атомні електростанції, басейнові та обласні управління водних ресурсів, управління каналів, будівельні організації гідротехнічних об'єктів.
•    Розробляти: проекти будівництва, відновлення та реконструкції гідротехнічних об’єктів в Україні і за кордоном.
•    Організовувати: моніторинг стану гідротехнічних споруд, будівництво, реконструкцію та догляд за гідротехнічними об'єктами.
Зможуть працювати:
інженером з гідротехнічного будівництва та гідравліки; інженером по нагляду за будівництвом; інженером з проектно-кошторисних робіт; інженером-проектувальником (цивільне будівництво); інженером з підготовки кадрів; інженером-дослідником; інженером з підготовки будівництва; інженером з патентної та дослідницької роботи; інженером з впровадження нової техніки та технології; інженером з управління та обслуговування систем; інженером з якості та стандартизації; спеціалістом державної служби; майстром підземної дільниці; начальником виробничої лабораторії; майстром дільниці; майстром цеху; інженером з охорони праці та техніки безпеки; інженером з технічного нагляду; техніком-проектувальником; менеджером у житлово-комунальному господарстві; начальником (іншим керівником) у будівництві (виконавець робіт, майстер будівельних та монтажних робіт).

Освітня програма «Водна інженерія та водні технолгії»
Фахівці даного профілю здатні:
 • працювати в державних підприємствах:  басейнові та обласні управління водних ресурсів, управління каналів, організації будівництва водогосподарських об'єктів, проектних установах;
 • Розробляти: проекти будівництва, реконструкції  водогосподарських та природоохоронних об'єктів.
 • Організовувати: моніторинг стану, будівництво, реконструкцію та догляд за водогосподарськими та природоохоронними об'єктами.

 • Зможуть працювати:  
техніком-будівельником (доглядач будови, кошторисник, технік-будівельник,  технік з архітектурного проектування, технік-гідротехнік, технік-дизайнер (будівництво), технік-доглядач, технік-лаборант (будівництво), технік-проектувальник, технік-теплотехнік (будівництво), технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій);  креслярем;  інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки (інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань, технік з нормування праці, технік з підготовки виробництва, технік з підготовки технічної документації, технік з планування). Інспектори з будівництва та пожежної безпеки (інспектор з контролю за технічним утриманням будинків). Інженери в галузі цивільного будівництва (гідротехнік, інженер з нагляду за будівництвом, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер-будівельник, інженер - проектувальник (цивільне будівництво), технолог (будівельні матеріали).  Менеджери з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами.  Менеджери у житлово-комунальному господарстві. Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві (виконавець робіт, майстер будівельних та монтажних робіт)  а також техніком-гідрометристом, інспектором з використання водних ресурсів, інженером-проектувальником в проектних, будівельних, експлуатаційних, науково-дослідних організаціях та установах,  в навчальних закладах.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 28 квітня 2018