Назва галузі

Природничі науки

Географія (Географія рекреації та туризму)

Код

106

Освітні програми

 • Географія рекреації та туризму

Тривалість програми

4 роки – денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний кваліфікаційний іспит.

Загальний профіль програми

Впродовж першого року навчання вивчаються основи загальної підготовки географа-фахівця з рекреації та туризму. 2,3 та 4 курси включають професійно-орієнтовані та вільного вибору дисципліни за спеціальністю з акцентом на критичному мисленні та вміннях застосовувати професійні географічні знання на практиці. Навчальний процес на старших курсах спрямований на розвиток компетентностей, необхідних для аналітичної діяльності, географічного прогнозування та проектування, використання сучасних геоінформаційних технологій.

Розподіл між освітніми програмами "Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами" та "Географія рекреації та туризму" здійснюється після першого року навчання за спеціальністю 106 "Географія" відповідно до заяви студента.

Програмні результати навчання

За загальними компетентностями:

 • відтворювати концептуальні знання, набуті у процесі навчання та практичної професійної діяльності, включаючи знання сучасних досягнень у сферах природничої, суспільної географії, рекреації та туризму;
 • виявляти критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності у сферах природничої, суспільної географії, рекреації та туризму;
 • спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово;
 • спілкуватися іншою мовою за спеціальністю;
 • працювати як самостійно, так і в команді.

За спеціальними (фаховими, предметними) компетентностями:

 • знати географічну номенклатуру – основні назви та розташування природних і суспільно-географічних об’єктів на поверхні Землі, показувати їх на географічній карті;
 • демонструвати знання будови, основних принципів дії та умов експлуатації інструментів, обладнання та устаткування, необхідних для географічних досліджень;
 • систематизувати комплекс знань про загальні принципи, форми та методи проведення польових географічних досліджень;
 • розуміти процеси і явища різного просторово-часового масштабу, що протікають в географічній оболонці та її компонентах, інтерпретувати їхні характеристики;
 • визначати властивості ландшафтів та закономірності їхньої організації в просторі і часі, чинники ландшафтної диференціації та морфологічну структуру ландшафту;
 • розуміти значення дії різних чинників соціально- та економіко-географічної диференціації, виявляти взаємозалежність національних і регіональних господарських систем від природно-ресурсного, праце-ресурсного і виробничого потенціалу їхніх територій;
 • описувати тектоніко-геологічну будову, рельєф, корисні копалини, клімат, внутрішні води, ґрунтово-рослинний покрив, тваринний світ та рекреаційний потенціал території з виділенням основних зональних закономірностей і їхнього місцевого прояву для характеристики в зонально-регіональному аспекті по фізико-географічних країнах і областях, а також здійснювати комплексну фізико-географічну характеристику материків, океанів;
 • давати розгорнуту характеристику економіко-географічного положення, сучасного розселення населення, природно-ресурсного, рекреаційного потенціалу та господарських комплексів країн світу;
 • аргументувати застосування апаратних і програмних засобів картографування, алгоритмів і методик геоінформаційного картографування природних, господарських, соціальних, рекреаційних та туристичних компонентів геосистем;
 • визначати принципи застосування методу моделювання у географічних дослідженнях, його можливості та обмеження, коректно інтерпретувати результати моделювання об’єктів, явищ та процесів;
 • класифікувати об’єкти географічного моніторингу та прогнозування, знати наукові основи географічного моніторингу та прогнозу;
 • знати основні концепції та підходи європейської практики щодо просторового розвитку та просторового планування, сучасний стан та структуру геопланувальних робіт в Україні, пояснювати основні принципи складання схем і проектів у галузі геопланування та проблеми їхньої реалізації;
 • розв’язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах природничої, суспільної географії, рекреації та туризму, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів;
 • володіти навиками роботи в офісних програмах для персональних комп’ютерів на рівні користувача;
 • застосовувати у професійній діяльності базові можливості сучасних геоінформаційних програмних засобів для просторового аналізу геоданих, створення баз даних географічної інформації та візуальної презентації опрацьованої географічної інформації;
 • планувати, організовувати та проводити стаціонарні, напівстаціонарні та польові географічні дослідження, використовуючи прикладні методики та прилади, виконувати вимірювання параметрів довкілля, статистично опрацьовувати і просторово інтерпретувати результати досліджень, аналізувати геодані і на основі фахових методик складати прогнози розвитку різних географічних процесів і явищ, моделювати зміни характеристик геосистем під впливом дії різних факторів, виявляти причинно-наслідкові зв’язки в геосистемах;
 • застосовувати базові положення вітчизняних, європейських та міжнародних стандартів у галузі екологічного управління, екологічного маркування, якості атмосферного повітря, ґрунту, води, поводження з відходами;
 • розпізнавати та оцінювати геоекологічні наслідки різних видів природокористування, вміти проводити активні впливи на геоекологічні процеси, визначати основні напрями, параметри та норми оптимального природокористування;
 • використовуючи методи дистанційного зондування, розпізнавати географічні об’єкти, процеси і явища та застосовувати їх для аналізу і оцінки різних параметрів довкілля;
 • проводити математико-статистичну обробку рядів спостереження, інтерпретувати дані про стан та тенденції розвитку географічних об’єктів, явищ та процесів у формі інтегральних таблиць та графічних матеріалів, здійснювати часове та просторове узагальнення отриманої інформації;
 • розробляти макети, картосхеми, профілі, загальні, спеціальні й тематичні карти, атласи та інші картографічні моделі, у тому числі з використанням геоінформаційних технологій;
 • характеризувати комплексно природні, демогеографічні, соціально-економічні умови і ресурси територіальних об’єктів різних рангів, проводити експертизи та складати географічні, геоекологічні висновки, акти та рекомендації, принципові проектні схеми та обґрунтовувати пріоритетні напрями просторового розвитку;
 • володіти навичками, необхідними для вирішення проблем порушення довкілля унаслідок антропогенної діяльності, розробляти проекти та реалізовувати практичні заходи, спрямовані на охорону природи.

Практика/Стажування

Чотири практики відповідно до навчального плану: навчальна ознайомча (2 семестр), навчальна комплексна природничо-географічна (4 семестр), виробнича технологічна (6 семестр), виробнича за освітньою програмою – географія рекреації та туризму (8 сем).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європи за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівець з географії та туризму може працювати в державних органах управління, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища; державних органах управління з обліку та раціонального використання природних ресурсів; в організаціях, пов’язаних з природо-заповідною діяльністю; на підприємствах та організаціях туристичного і рекреаційного напряму діяльності; в органах державної влади консультантами з туризму та рекреації; науково-дослідних, проектних установах; в обласних, районних і міських управлінських структурах, в органах самоврядування, що займаються економічним моніторингом, плануванням, контролем, стимулюванням та удосконаленням природокористування; освітніх галузях.

Відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 може обіймати такі посади: асистент географа; асистент географа (фізична географія); асистент географа-економіста; асистент фахівця з міського та районного планування; асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки; організатор природокористування; екскурсовод; організатор подорожей (екскурсій); агент з організації туризму; офісний службовець (подорожі); технік (природознавчі науки); консультант в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі; помічник керівників підприємств, установ та організацій; помічник керівників виробничих та інших основних підрозділів; помічник керівників малих підприємств без апарату управління; лаборант та технік в інших сферах наукових досліджень.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 08 лютого 2019