Інженерія програмного забезпечення

Код

121

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ECTS - 30 годин )

Вимоги до рівня освіти вступників

повна середня освіта (на базі ЗНО); споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання); неспоріднена спеціальність (на базі повної середньої освіти)

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

за умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит та успішний захист кваліфікаційної випускової роботи.

Загальний профіль програми

протягом першого та другого року навчання вивчаються навчальні дисципліни загальної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

- здатність демонструвати знання основних методів та технологій об’єктно-орієнтованого програмування, а також основ інших парадигм програмування, основ конструювання програмного забезпечення, раціональні алгоритми вирішення задач оптимізації та оптимального керування, уміння ставити конкретну прикладну задачу, знаходити оптимальні рішення за допомогою методів прийняття рішень;

- здатність будувати ефективні обчислювальні алгоритми для розрахункових задач, визначати ефективність програм за допомогою програмного забезпечення комп’ютерів, розробляти комплексні інформаційні рішення для підприємств та фірм, включаючи проектування комп’ютерних мереж, здатність розробляти програмні продукти для процесів, які комп'ютеризуються, здатність використовувати можливості апаратного та програмного забезпечень для вирішення науково-технічних та практичних задач;

- здатність планувати і управляти проектами для розробки програмного забезпечення з урахуванням вимог клієнта, обмежень по часу та ресурсах, здатність критично оцінювати і аналізувати складні проблеми, в тому числі за умов неповної інформації, приймати відповідні рішення при наявності обмежених ресурсів, виявлення та аналіз вимог до програмного забезпечення;

- здатність до розробки та проведення тестування для кожного програмного модуля проекту, кваліфіковане тестування всього програмного комплексу відповідно до існуючих або сформульованих вимог, подальша інсталяція програмного продукту та його обслуговування;

- здатність використовувати можливості апаратного забезпечення, використовувати можливості операційних систем, використовувати можливості мережевих програмних систем, забезпечувати захищеність програм і даних від несанкціонованих дій;

- здатність документування програмного забезпечення з дотримань норм та стандартів;

- здатність до ефективної письмової й усної комунікації українською та англійською мовами.

Практика/Стажування

три практики відповідно до навчального плану (комп’ютерна, виробнича, переддипломна).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

розробляти: алгоритми та структури даних для програмних продуктів; програмне забезпечення; автоматизовані та інтелектуальні програмні системи; програмні компоненти багаторазового використання; бази даних; специфікацію програмних вимог; технічну документацію до програмного проекту;

проектувати: програмні комплекси та системи; компоненти архітектури програмного продукту; людинно-машинний інтерфейс; бази даних;

оцінювати: можливості програмного забезпечення та мережевих програмних систем; показники якості програмного забезпечення, захищеність програм і даних;

працювати: розробником програмного забезпечення, інженером-програмістом, інженером з контролю якості програмного забезпечення, архітектором систем, менеджером програмних проектів, аналітиком-консультантом, науковим співробітником, науковим консультантом, наставником для курсів та тренінгів.

  • 0.0/5 rating (0 votes)