Комп’ютерні науки

Код

122

Освітні програми

  • "Комп'ютерні науки"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта.

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит та успішний захист кваліфікаційної випускової роботи.

Загальний профіль програми

Протягом першого та другого року навчання вивчаються навчальні дисципліни загальної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

  • здатність використовувати базові знання інформатики й сучасних інформаційних комп’ютерних технологій, навички програмування та застосування програмних засобів, безпечної роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних, використовувати інтернет-ресурси та демонструвати уміння розробляти алгоритми та комп’ютерні програми на мовах високого рівня та з використанням технологій об’єктно-орієнтованого програмування;
  • здатність проводити системний аналіз об’єктів проектування та обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та способів циркулювання інформації в інформаційних комп’ютерних технологіях;
  • здатність аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення інформаційних комп’ютерних технологій на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навички налагодження та тестування програмних і технічних засобів інформаційних комп’ютерних технологій;
  • здатність будувати ефективні обчислювальні алгоритми для розрахункових задач, визначати ефективність програм за допомогою програмного забезпечення;
  • здатність брати участь у проектуванні інформаційних комп’ютерних технологій, мати базові знання зі змісту і правил оформлення проектних матеріалів, знати склад та послідовність виконання проектних робіт з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів;
  • здатність використовувати знання з основних фундаментальних, природничих та загально-інженерних дисциплін, а також системного аналізу, моделювання систем, теорії алгоритмів та дискретної математики при розв’язанні типових задач, проектуванні та використанні інформаційних комп’ютерних технологій;
  • здатність до ефективної письмової й усної комунікації однією з поширених європейських мов.

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану (комп’ютерна, виробнича, переддипломна).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

розробляти інформаційні портали, архітектуру комп’ютеризованої системи, концептуальні моделі інтелектуальних систем; WEB-інтерфейси, логічну модель систем керування базами даних, Internet вимоги до комп’ютеризованих систем, обслуговувати прикладне програмне забезпечення, офісні, мультимедійні та графічні системи, системи керування вмістом (content management), порталом, підприємством тощо;
проектувати інформаційні WEB-ресурси з інтеграцією зовнішніх даних і програмних продуктів; складати кошториси на проведення ремонтних робіт, заявки на придбання матеріалів і запасних частин, необхідних для експлуатації устаткування;
працювати: інженером із застосування комп'ютерів, інженером з програмного забезпечення комп'ютерів, інженером з комп'ютерних систем, прикладним програмістом, системним програмістом, системним аналітиком, менеджером з реалізації комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, адміністратором комп'ютерних мереж, науковим співробітником в IТ-компаніях, WEB-студіях, Internet-компаніях, органах державної влади, інформаційних центрах, банківських та податкових установах, органах статистики, вищих навчальних закладах, інформаційних, рекламних фірмах та агентствах.

  • 3.8/5 rating (4 votes)
  • Зміни внесені: 24 квітня 2019