Маркетинг

Код

075

Спеціалізація

відсутня

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі освітнього рівня бакалавра та спеціаліста за спорідненими та неспорідненими спеціальностями, за результатами фахових вступних випробувань.

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської дипломної роботи.

Загальний профіль програми

протягом 1,5 року навчання вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

- здійснювати творчий пошук напрямків і резервів удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства;
- розробляти маркетингову стратегію підприємства;
- планувати заходи щодо підвищення конкурентоспроможності товарів та підприємства;
- розробляти методики і моделі у сфері аналізу результатів маркетингових досліджень;
- консультувати з питань удосконалення комплексу маркетингу на підприємстві;
- виконувати наукові дослідження у сфері маркетингу;
- ідентифікувати та пояснювати термінологію з маркетингу;
- описувати та інтерпретувати теоретичні засади товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики, інформаційного та організаційного забезпечення маркетингової діяльності;
- діагностувати та прогнозувати стан ринку і маркетингового середовища функціонування підприємства;
- знайти рішення щодо узгодження маркетингової, логістичної, фінансової, виробничої та інших видів діяльності підприємства;
- визначати економічну ефективність та соціально-відповідальні наслідки прийнятих маркетингових рішень;
- збирати й накопичувати інформацію про стан вітчизняних та зарубіжних ринків з метою проведення відповідних консультацій;
- організовувати моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства та реагування на зміни його стану;
- оцінювати ефективність маркетингової діяльності;
- реалізовувати плани діяльності за складовими комплексу маркетингу: товар, ціна, розподіл, комунікація та аналізувати ефективність їх виконання;
- формувати плановий бюджет маркетингової діяльності;
- розробляти та реалізовувати рекомендації щодо формування попиту і стимулювання збуту, удосконалення асортименту та якості продукції, встановлення ціни на товар, рівня обслуговування клієнтів;
- використовувати професійно-орієнтовані знання і практичні навички з маркетингу;
- ідентифікувати та обґрунтовувати вирішення проблемних маркетингових ситуацій на засадах використання концепції реінжинірингу та бенчмаркінгу.

Практика/Стажування

виробнича переддипломна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю займаються процесами управління маркетинговою діяльністю підприємства, організацією маркетингової інформаційної системи тощо. Після закінчення навчання випускники можуть працювати: маркетинг-директором, директором рекламної агенції, директором рекламно-маркетингової компанії, комерційним директором, директором з матеріально-технічного постачання, начальником відділу маркетингу, начальником відділу з виробництва реклами, маркетологом, трейд-маркетологом, керівником відділу реалізації та маркетингу, менеджером з маркетингу, менеджером відділу маркетингових проектів, промоушен-менеджером, бренд-менеджером, event-менеджером; PR-менеджером, фахівцем із зв’язків з громадськістю та пресою, керівником з логістики, консультантом з маркетингу…
на суб’єктах господарювання в будь-якому виді економічної діяльності (промисловість, торгівля, сільське господарство, будівництво); у спеціалізованих структурах, що надають маркетингові послуги (рекламні агенції, рекламно-маркетингові компанії, event-компанії); у фінансово-кредитних установах (комерційні банки, кредитні спілки); в органах державного управління і місцевого самоврядування.

Виконання програми забезпечують кафедри

  • 0.0/5 rating (0 votes)