Менеджмент

Код

073

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

360 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

середньої освіти та на базі ОКР “молодший спеціаліст” різних спеціальностей.

Форма навчання

денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 360 кредитів. Успішний захист бакалаврської випускової роботи згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

протягом 4 років навчання вивчаються соціально-гуманітарні, фундаментальні, загальноекономічні та професійно орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

Формувати цілі та місію підприємства, розробляти стратегію і тактику їх здійснення; плани розвитку, впроваджувати відповідну систему моніторингу й контролю; використовувати сучасні технології менеджменту та управляти бізнес-процесами підприємств; прогнозувати, проектувати та моделювати оптимальну структуру організації та її підсистем; розробляти та впроваджувати бізнес-плани та комплекси заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності та конкурентоспроможності підприємства; розробляти інноваційно-інвестиційні політику щодо впровадження нових видів продукції або послуг та підвищення їх якості ; володіти сучасними підходами до моніторингу і впровадження нововведень в організації; знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідеї; розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, напрямів діяльності, продукції (товарів, послуг); розробляти програми виробництва та реалізації нових видів продукції з метою подальшого їх просування на ринку та виявлення рівня відповідності запитам споживачів; ідентифікувати та оцінювати можливий вплив факторів ризику та виявляти симптоми кризових ситуацій в управлінні організаціями, розподіляти відповідальність між усіма ланками управлінської системи; визначати оптимальну інфраструктуру для організації діяльності підприємства; визначати потребу підприємств у ресурсному забезпеченні та організовувати їх оптимальне поєднання та взаємодію; розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень, оцінювати їх ефективність та документально оформляти управлінське рішення; застосовувати навики використання стандартних методик і інформаційних систем, аналізування і розрахунку економічних показників діяльності організації, підрозділів; оцінювати економічний потенціал та динаміку розвитку організації на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень; проводити моніторинг основних конкурентів організації; демонструвати навички поєднання усіх видів ресурсів; використовувати ефективні системи мотивації та оплати праці для формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі; аналізувати операційну та інвестиційну діяльність організації для підготовки управлінських рішень; аналізувати виробничі програми та контролювати їх виконання.

Практика/Стажування

під час навчання в університеті студенти проходять навчальну практику з фаху, тренінг з фаху в Бізнес-центрі НУВГП та виробничу практику на підприємствах різних форм власності , в державних установах.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в магістратурі або праця за фахом у поєднанні з навчанням в магістратурі.

Професійні профілі випускників

Фахівці займаються реалізацією всіх загальних функцій управління шляхом прийняття комплексних ефективних управлінських рішень , плануванням та узгодженням потреби у різних видах ресурсів підприємства; здійсненням системного аналізу макро і мікросередовища організацій; здійсненням аналізу операційної та інвестиційної діяльності організації; формуванням та розвитком організаційної культури підприємства ; здійсненням консультаційної діяльності; використовують сучасні технології менеджменту та управління бізнес-процесами підприємств для вирішення завдань управління підприємствами; управляють матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами, контролюють та оцінюють результати фінансово-економічної діяльності підприємства ; розробляють заходи із забезпечення необхідної якості надання послуг , використовуючи міжнародні стандарти ; організовують і контролюють виконання виробничої програми; здійснюють управлінські функції на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства; формують програми соціального розвитку організації , забезпечують стимулювання (мотивації) персоналу; оперативно регулюють та контролюють діяльність організації, обґрунтовуючи ефективність використання ресурсів та шляхи їх економії; розробляють стратегічні напрями розвитку організації та забезпечують її конкурентоспроможність.

Випускник зможе працювати на посадах: - керівника економічних та адміністративних підрозділів; керівника підрозділів кадрів і трудових відносин; керівника підрозділів матеріально-технічного постачання, маркетингу підрозділів комерційного або побутового обслуговування та інш.; - менеджера з питань комерційної діяльності, менеджера з адміністративної роботи, менеджера з логістики, менеджера з маркетингу, менеджера з персоналу, менеджера з постачання, менеджера з реклами, менеджера із збуту, менеджера із зв’язків з громадськістю, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності; - фахівця з управління проектами, фахівця з ефективності підприємництва, аналітика з дослідження ринку, консультанта з економічних питань, а також з питань організації та управління підприємством.

  • 5.0/5 rating 1 vote