Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

Код

073

Освітні програми

 • Менеджмент організацій і адміністрування

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно орієнтовані курси

Програмні результати навчання

 • формувати цілі  та місію  підприємства, розробляти стратегію і тактику їх здійснення;
 • організовувати управлінські процеси на підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм;
 • приймати ефективні управлінські рішення щодо планування, організації, мотивації та контролю різних сфер діяльності підприємств;  
 • прогнозувати, проектувати та моделювати оптимальну структуру організації та її підсистем;
 • розробляти і впроваджувати бізнес-плани та комплекси заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності та конкурентоспроможності підприємства;  
 • розробляти інноваційно-інвестиційну політику щодо впровадження нових видів продукції або послуг та підвищення їх  якості;  
 • володіти сучасними підходами до моніторингу і впровадження нововведень в організації;
 • знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідеї;
 • розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, напрямів діяльності, продукції (товарів, послуг);  
 • розробляти програми виробництва та реалізації нових видів продукції з метою подальшого їх просування на ринку та виявлення рівня відповідності запитам споживачів;
 • оцінювати економічний потенціал та динаміку розвитку організації на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень;   
 • забезпечувати ефективне управління проектами;
 • організовувати успішний власний бізнес;
 • розвивати  професійну компетентність для здійснення дослідницької та інноваційної діяльності у галузі управління та бізнес-адміністрування з урахуванням сучасних вимог економічного середовища;
 • креативно мислити; працювати в команді.

Практика/Стажування

Під час навчання в університеті студенти проходять практику: виробнича практика та тренінг з фаху у Бізнес - центрі НУВГП.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Фахівці займаються:

 • реалізацією  всіх загальних функцій управління шляхом прийняття комплексних ефективних управлінських рішень,  плануванням та узгодженням   потреби у різних видах ресурсів підприємства;
 • здійсненням  системного аналізу  макро і мікросередовища організацій;
 • здійсненням  аналізу операційної та інвестиційної діяльності організації;
 • формуванням  та розвитком  організаційної  культури  підприємства;
 • здійсненням  консультаційної діяльності;
 • використовують сучасні технології менеджменту та управління бізнес-процесами підприємств для вирішення завдань управління підприємствами;
 • управляють матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами,  контролюють  та оцінюють  результати фінансово-економічної діяльності підприємства;
 • розробляють заходи із забезпечення необхідної якості надання послуг , використовуючи  міжнародні стандарти ;
 •  організовують  і контролюють  виконання виробничої програми;   
 • здійснюють  управлінські функції на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства;  
 • формують програми соціального  розвитку організації, забезпечують   стимулювання (мотивації) персоналу;
 • оперативно регулюють  та контролюють діяльність  організації, обґрунтовуючи ефективність використання ресурсів та шляхи їх економії;
 • розробляють стратегічні напрями розвитку організації та забезпечують  її конкурентоспроможність.

Випускник зможе працювати на посадах:

 • керівника підприємства чи організації;
 • керівника  малих підприємств;
 • керівника  економічних та адміністративних підрозділів;
 • керівника підрозділів кадрів і трудових відносин;  
 • керівника  підрозділів матеріально-технічного постачання,  маркетингу підрозділів комерційного або побутового обслуговування  та інш.;  
 • менеджера з питань комерційної діяльності, менеджера  з адміністративної роботи, менеджера  з логістики, менеджера  з маркетингу, менеджера  з персоналу, менеджера  з постачання, менеджера з реклами, менеджера  із збуту, менеджера  із зв’язків з громадськістю, менеджера  із зовнішньоекономічної діяльності;
 • фахівця  з управління проектами, фахівця  з ефективності підприємництва, аналітика  з дослідження  ринку, консультанта  з економічних питань, а також з питань організації та управління підприємством.

Випускники магістратури можуть займатися науково-педагогічною діяльністю і мають право викладати фахові дисципліни у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 08 травня 2019