Назва галузі

Природничі науки

Науки про Землю (Геологія)

Код

103

Спеціалізація

Геологія

Тривалість програми

4 роки.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS.

Вимоги до рівня освіти вступників

споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання), неспорідненої спеціальності (+на базі повної середньої освіти)

Форма навчання

денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит (та/або успішний захист бакалаврської випускової роботи).

Загальний профіль програми

впродовж першого року навчання вивчаються основи, 2,3 та 4 курс включають професійно - орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

- знання щодо будови, фігури, розмірів, складу, походження, розвитку Землі, її геосфер, процесів і явищ, що в них відбуваються;
- базові знання з природничих наук, математики та інформаційних технологій в обсязі, необхідному для дослідження природних об’єктів, процесів і явищ у геосферах;
- вміння збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області наук про Землю;
використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінформаційні моделі в області геології;
визначати основні характеристики, форму, розміри, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер;
проводити польові та лабораторні дослідження, використовувати польові та лабораторні методи для аналізу геологічних об’єктів;
застосовувати моделі, методи і дані суміжних дисциплін (фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо) при вивченні природних та антропогенних процесів формування і розвитку земної кори та її компонентів;
виконувати дослідження геосфер за допомогою кількісних методів аналізу; аналізувати склад і будову земної кори та її компонентів в різних просторово-часових масштабах;
впорядковувати й узагальнювати матеріали польових та лабораторних досліджень геологічних обєктів, інтегрувати їх від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання;
застосовувати геологічні теорії, парадигми, концепції та принципи;
проводити самостійні дослідження природних та антропогенних геологічних обєктів і процесів в польових і лабораторних умовах;
планувати та проводити польові та лабораторні геологічні дослідженні й готувати звіти.

Практика/Стажування

чотири практики відповідно до навчального плану (дві навчальних та дві виробничих).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в Європейських країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються професійною діяльністю в галузях геологорозвідки, топографо-геодезичних робіт, гідрології, метеорології, географії та інших. Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: технік-геолог;
технік-гідрогеолог;
технік-геофізик;
технік-картограф;
технік (природознавчі науки);
технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження);
асистент геолога;
асистент гідрогеолога;
асистент геохіміка;
асистент геолога нафтогазорозвідки;
асистент геофізика;
асистент професіонала з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт;
помічник керівника структурного підрозділу державного підприємства, керівник приватного підприємста в галузях геолорозвідки.
Випускник може працювати:
в організаціях Державної служби геології та надр України, Державної агенції водних ресурсів України;
на гірничодобувних підприємствах;
у проектних і вишукувальних організаціях; в органах державного управління і місцевого самоврядування.

  • 0.0/5 rating (0 votes)