Назва галузі

Природничі науки

Науки про Землю (Гідрологія)

Код

103

Спеціалізація

Гідрологія

Тривалість програми

4 роки.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS.

Вимоги до рівня освіти вступників

споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання), неспорідненої спеціальності, отриманої на базі повної середньої освіти

Форма навчання

денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит.

Загальний профіль програми

протягом 1-го та 2-гороку навчання вивчаються основи, а 3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

Аналізувати характеристики поверхневих і підземних водозаборів, їх будову та ландшафти; характеристики руху води по земній поверхні та в товщі ґрунтів і гірських порід; характеристики хімічного складу природних та зворот них вод; результати опису ідентифікації, класифікації стану довкілля та водних об'єктів; оцінки прогнозних та ймовірностних характеристик гідрологічного режиму водних об'єктів при водокористуванні. Розробляти: заходи щодо визначення параметрів гідротехнічних споруд та режиму їх експлуатації; заходи щодо запобігання забруднення та виснаження вод. Організовувати: проведення спостережень за гідрологічним режимом водних об'єктів; проведення обліку води на водогосподарських об'єктах. Забезпечувати: розробку заходів для обґрунтування та прийняття управлінських рішень в галузі обліку, охорони та використання водних ресурсів;вирішення практичних завдань з використання геоінформаційних систем.

Практика/Стажування

навчальні практики з: методи гідрометеорологічних вимірювань, основи геодезії, фізична гідрологія, гідрометрія і облік стоку; виробничі практики: виробнича технологічна, виробнича.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

родовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю займаються спостереженням за гідрологічним та гідрохімічним режимом річок, озер та інших водних об’єктів суходолу, а також володіють навичками землевпорядкування, раціонального використання та охорони водних ресурсів від забруднення та вичерпання. Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: гідролог (водогосподарські організації та організації гідрометеорологічної служби України); інженер з використання водних ресурсів; інженер з розрахунків та режимів у водному господарстві; інженер-проектувальник; інженер з розрахунків та режимів у водному господарстві; фахівець з використання водних ресурсів; інспектор з використання водних ресурсів; технік-гідрометрист; технік-проектувальник, технік-метеоролог. Підготовка фахівців за даною спеціалізацією дозволяє випускникам працювати в суміжних галузях, пов’язаних з землевпорядкуванням, охороною довкілля, туризмом.

  • 0.0/5 rating (0 votes)