Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Код

076

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів.

Вимоги до рівня освіти вступників

споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання), неспорідненої спеціальності (на базі повної середньої освіти)

Форма навчання

денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

за умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений комплексний екзамен з базової освіти та успішний захист бакалаврської роботи.

Загальний профіль програми

протягом першого року навчання вивчаються основи, 2, 3 та 4 курс включають професійно-орієнтовані дисципліни

Програмні результати навчання

- використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової

діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних

цілях;

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення

завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та

біржовій діяльності;

- оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації

державною й іноземною мовами;

- використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології

обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

- організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з

різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі

та біржової діяльності;

- показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягти професійних цілей.

- проявляти ініціативу та підприємливість в різних напрямах професійної

діяльності, брати відповідальність за результати;

- застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації

заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і

здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових

структур;

- знати термінологію і мати базові й структуровані знання у сфері

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання

на практиці;

- володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських

рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і

біржових структур;

- використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для

забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур;

- застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та

біржовій діяльності;

- оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій,

торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів;

- знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності

підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати на

практиці;

- вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності

підприємницьких, торговельних, біржових структур і розв’язувати проблеми у

кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів;

- використовувати знання основ обліку та оподаткування в

підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності;

- застосовувати знання й уміння щодо ефективної організації

зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових

структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм;

- демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури

ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових

структур з урахуванням ризиків.

Практика/Стажування

три практики відповідно до навчального плану (навчальна, виробнича з товарознавства, виробнича практика – аналітична)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

працевлаштування на підприємствах будь-

якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні,

муніципальні тощо), в яких випускники працюють у якості керівників

структурних підрозділів або виконавців різноманітних служб апарату

управління; в органах державного та місцевого самоврядування; на

підприємствах малого та середнього бізнесу, що створені за власною

ініціативою. Випускники можуть працювати на посадах: керівника структурних

підрозділів підприємств, установ та організацій; керівника фінансових,

економічних та адміністративних підрозділів підприємств; директора малого

підприємства (за видами економічної діяльності); посадової особи громадської

організації із захисту прав споживачів; керівника виробничих підрозділів в

оптовій та роздрібній торгівлі; керівника відділу асортименту та якості товарів

у підприємствах торгівлі; фахівця-керівника виробничих підрозділів у

складському (логістичному) господарстві; керівника виробничих підрозділів у

комерційному обслуговуванні; керівника виробничих підрозділів у побутовому

обслуговуванні; інспектора із закупівлі та якості сільськогосподарських

продуктів; технічного та торговельного представника; аналітика з інвестицій;

аналітика з питань фінансово-економічної безпеки, аналітик з кредитування;

фахівця з біржової торгівлі; брокера; дилера; фахівця із біржових операцій;

торгівельного брокера; менеджера з питань комерційної діяльності та

управління, менеджера у роздрібній та оптовій торгівлі, консультанта з

ефективності підприємництва, консультанта з економічних питань,

економічного радника, економіста з планування, аналітика із дослідження

товарного ринку, фахівця із методів розширення ринків збуту.

  • 0.0/5 rating (0 votes)