Назва галузі

Право

Право

Код

081

Освітні програми

  • "Право"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 / 228 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти не передбачено.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 / 228 кредитів. Успішно складений державний іспит (та успішний захист бакалаврської випускової роботи).

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються основи, 2,3 та 4 курс включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

Формувати власні оцінки, позиції щодо становлення до минулого, сучасного та майбутнього України;
- творчо підходити до складних, суперечливих проблем сучасної соціальної дійсності;
- аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства і виробляти власну життєву позицію;
- орієнтуватися в економічному середовищі, оцінювати стан і рівень макро- і мікроекономіки;
- використовувати методи політичної діяльності, механізму організації та здіснення типології політичних систем та їхніх функцій;
- проводити консультаційно-соціологічні опитування;
- застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні своїх професійних та життєвих завдань;
- володіти поняттями і категоріями, які ввійшли в теоретично-методологічний арсенал загальнолюдської політичної і правової культури;
- використовувати принципи історичного підходу при інтерпретації різних подій політичного, державного життя як минулого, так і теперішнього;
- давати конкретний порівняльний аналіз державним та правовим структурам різних країн світу, зокрема, парламентських принципів виборчої системи, функціонуванню правоохоронних органів;
- відстоювати вітчизняні правові та національні цінності;
- вести пошук історичних документів та вміти їх пояснювати;
- застосовувати знання про державно-правові ідеї минулих років при виясненні сучасних вітчизняних і зарубіжних правових теорій, концепцій, ідей;
- використовувати Конституцію як основний нормативно-правовий акт при застосуванні і тлумаченні інших законів, підзаконних нормативно-правових актів;
- формулювати вимоги до дій державних органів посадових осіб на предмет їх відповідності нормам Конституції;
- використовувати міжнародно-правові джерела права для застосування при вирішенні юридичних справ;
- орієнтуватися в системі чинного законодавства; - тлумачити чинне законодавство;
- давати вірну юридичну кваліфікацію;
- давати вірну оцінку окремих доказів, їх сукупності в юридичній справі та в конкретних процесуальних і криміналістичних ситуаціях;
- застосовувати головні прийоми виявлення, фіксації та дослідження доказів, вирішення розумових задач по плануванню та організації юридичного процесу, розв’язання юридичної справи;
- приймати процесуальні рішення;
- розробляти проекти угод, інших юридичних актів, процесуальних документів; - аналізувати стан дотримання законності у сферах юридичної практики, кримінологічну характеристику злочинності в окремому регіоні.

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану (навчальна практика, та дві виробничі практики).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються професійною діяльністю у сфері юридичної практики.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 26 квітня 2019