Прикладна математика

Код

113

Тривалість програми

4/5 років

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

повна середня освіта (на базі ЗНО); споріднена спеціальність коледжу (за скороченим терміном навчання); неспоріднені спеціальності (на базі повної середньої освіти).

Форма навчання

денна/заочна (дистанційна)

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит та успішний захист кваліфікаційної випускової роботи

Загальний профіль програми

Протягом першого та другого року навчання вивчаються навчальні дисципліни загальної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

  • Здатність проводити дослідження різноманітних процесів, явищ та систем з використанням математичних методів та спеціалізованого програмного забезпечення, проводити обчислювальні експерименти, обробку, аналіз та інтерпретацію отриманих результатів;
  • Здатність до проведення необхідних обчислень для проведення математичного і комп’ютерного моделювання та розв’язання формалізованих задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів;
  • Здатність проектувати алгоритми та структури даних, програмні засоби, бази даних, інформаційні системи та ресурси, здатність оволодіти сучасними технологіями програмування, розроблення, налагодження та тестування програмного забезпечення, алгоритмічним мисленням;
  • Здатність демонструвати знання сучасних мов програмування та операційних систем, офісних додатків, здатність експлуатувати та обслуговувати програмне забезпечення автоматизованих систем різного призначення;
  • Здатність організовувати роботу колективу виконавців, приймати доцільні та економічно обґрунтовані організаційні та управлінські рішення, забезпечувати безпечні умови праці, здатність створення технічної документації, документів встановленої звітності, використання нормативно-правових документів;
  • Здатність до ефективної письмової й усної комунікації українською мовою та однією з поширених європейських мов.

Практика/Стажування

три практики відповідно до навчального плану (комп’ютерна, виробнича, переддипломна)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

розробляти математичні та комп’ютерні моделі; ефективні обчислювальні алгоритми; сучасні комп’ютерні програми; сучасні комп'ютерні інформаційні системи; засоби ефективного пошуку, систематизації та збереження інформації; Web-сайти та Web-портали; оптимальні рішення щодо складу програмного забезпечення; концепції комп’ютерної імітації систем;

проектувати програмні комплекси та системи; комп’ютерні системи та мережі; інформаційні потоки для комп’ютерних інформаційних систем; Інтернет-сервери;

оцінювати ресурси на реалізацію концепції комп'ютеризованих систем; доцільність розробки систем за допомогою критеріїв економічної ефективності;

працювати програмістом, системним аналітиком, адміністратором комп’ютерних мереж, інженером із застосування комп’ютерів, науковим співробітником; в IТ-компаніях, Web-студіях, Internet-компаніях, інформаційних центрах, банках, податкових установах, відділах статистики, органах державної влади, вищих навчальних закладах, науково-дослідницьких центрах.

Кафедри, які забезпечують виконання програми

  • 3.0/5 rating (2 votes)
  • Зміни внесені: 13 квітня 2018