Прикладна математика

Код

113

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі ОКР «бакалавр», «спеціаліст» споріднених спеціальностей.

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

Протягом 1.5 року навчання вивчаються професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

- здатність співпрацювати з фахівцями з інших галузей з метою постановки задач і створення відповідних математичних та комп’ютерних моделей у відповідній галузі, здатність окреслити поле застосування запропонованих математичних моделей та методів розв’язання поставлених задач;

- здатність розробляти та застосувати нові математичні моделі, в тому числі з використанням теорії ризиків, методи математичного і комп’ютерного моделювання, методи чисельного аналізу, в тому числі для обернених задач ідентифікації, проекційно-сіткові та безсіткові методи наближеного розв’язання побудованих математичних та комп’ютерних моделей;

- здатність запропонувати ефективний алгоритм розв’язання математичних задач та зробити оцінку його часової складності, створити ефективний програмний код для комп’ютерної реалізації запропонованого алгоритму;

- здатність до розробки систем штучного інтелекту та систем розпізнавання образів, оволодіння технологіями розробки комп’ютерних ігор із застосуванням прикладних математичних методів та моделей;

- здатність створювати програмне забезпечення для роботи з великими об’ємами даних на основі математично обґрунтованих алгоритмів, методів та моделей;

- здатність оволодіти компетенціями проведення наукових досліджень на сучасному рівні, виконання комп’ютерних імітаційних експериментів, давати обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам, здатність формулювати висновки та рекомендації, що випливають з проведеного математичного і комп’ютерного моделювання та обрахунків;

- здатність до проведення лекційних, лабораторних та практичних занять з математичних та ІТ-дисциплін у вищих навчальних закладах, вміння розробляти навчально-методичне забезпечення, знання про сучасні методики у системах вищої та середньої шкіл, в тому числі з урахуванням здобутків систем освіти провідних країн світу;

- здатність до ефективної письмової й усної комунікації українською та англійською мовами.

Практика/Стажування

виробнича та переддипломна практики.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

розробляти математичні та комп’ютерні моделі складних систем (природних, економічних, соціальних тощо), алгоритми та програмні комплекси для відшукання розв’язків математичних і комп’ютерних моделей з метою прогнозування поведінки систем в часі, в тому числі з оцінкою ризиків; сценарії комп’ютерних ігор та їх програмну реалізацію; робочі програми, лекції, лабораторні роботи та профілі навчальних дисциплін вищої школи України; бути здатним до спілкування з фахівцями з інших галузей, спілкуватися англійською мовою у своїй професійній діяльності;

налагоджувати: прикладне програмне забезпечення; системи керування базами даних, інтелектуальні системи, бази знань;

працювати: молодшим науковим співробітником (галузі 11 Математика та статистика, 12 Інформаційні технології), асистентом у вищих навчальних закладах; інженером-програмістом, техніком-програмістом, фахівцем з інформаційних технологій, фахівцем з розробки та тестування програмного забезпечення, системним адміністратором, адміністратором баз даних та комп’ютерних мереж, системним аналітиком.

Кафедри, які забезпечують виконання програми

  • 0.0/5 rating (0 votes)