Публічне управління та адміністрування (Державна служба)

Код

281

Освітні програми

  • Державна служба

Тривалість програми

1 рік 4 місяці - денна форма навчання; 1 рік 4 місяці - заочна (заочно-дистанційна) форма навчання

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішно складений державний іспит та успішний захист магістерської випускової роботи.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

Здатність розуміти основні теорії та принципи, що лежать в основі функціонування політичних інститутів та процесів прийняття управлінських рішень;
– здатність розуміти і працювати в межах інституціонального, структурного та політичного контекстів у процесі вироблення публічної політики;
– здатність комунікувати та взаємодіяти результативно з окремими громадянами та різними суспільними групами;
– здатність застосовувати на практиці механізми реалізації права на місцеве самоврядування;
- здійснювати контроль виконання законодавчих і підзаконних правових актів;
- уміння розробляти стратегічні плани у публічній сфері, визначати стратегічні цілі,  формулювати стратегічне бачення вирішення суспільних проблем розвитку;
- уміння аналізувати розвиток економічних процесів, ідентифікувати проблеми та обґрунтовувати необхідність їх вирішення, добирати для цього необхідну та релевантну кількісну і якісну інформацію, робити обґрунтовані та неупереджені висновки на основі аналізу даних;
- володіти положеннями чинного законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування в Україні;
- розрізняти коротко-, середньо- та довгострокові наслідки програм та рішень політики в сфері реформування публічної служби в Україні;
- здійснювати моніторинг та оцінку виконання завдань європейської політики інтеграції, зокрема втілення положень угоди про асоціацію;
- вміти визначати мотиви та стратегічні завдання держави щодо розвитку відносин з ЄС.

Практика/Стажування

Стажування

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів; підготовка фахівців для ринку праці, здатних професійно розв’язувати проблеми та вирішувати завдання стратегічного та поточного управління публічною сферою, регулювання її функціонуванням, що передбачає застосування професійних компетентностей в сфері публічного управління і адміністрування

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 25 квітня 2019