Публічне управління та адміністрування (державна служба)

Код

074

Тривалість програми

1.5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі ОКР «бакалавр», «спеціаліст» різних спеціальностей.

Механізми визнання попереднього навчання

навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішно складений державний іспит (та успішний захист магістерської випускової роботи).

Загальний профіль програми

протягом 1,5 року навчання вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

Здатність розуміти основні теорії та принципи, що лежать в основі функціонування політичних інститутів та процесів прийняття управлінських рішень;
– здатність розуміти і працювати в межах інституціонального, структурного та політичного контекстів у процесі вироблення публічної політики;
– здатність комунікувати та взаємодіяти результативно з окремими громадянами та різними суспільними групами;
– здатність застосовувати на практиці механізми реалізації права на місцеве самоврядування;
- здійснювати контроль виконання законодавчих і підзаконних правових актів;
- уміння розробляти стратегічні плани у публічній сфері, визначати стратегічні цілі,  формулювати стратегічне бачення вирішення суспільних проблем розвитку;
- уміння аналізувати розвиток економічних процесів, ідентифікувати проблеми та обґрунтовувати необхідність їх вирішення, добирати для цього необхідну та релевантну кількісну і якісну інформацію, робити обґрунтовані та неупереджені висновки на основі аналізу даних;
- володіти положеннями чинного законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування в Україні;
- розрізняти коротко-, середньо- та довгострокові наслідки програм та рішень політики в сфері реформування публічної служби в Україні;
- здійснювати моніторинг та оцінку виконання завдань європейської політики інтеграції, зокрема втілення положень угоди про асоціацію;
- вміти визначати мотиви та стратегічні завдання держави щодо розвитку відносин з ЄС.

Практика/Стажування

стажування

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів; підготовка фахівців для ринку праці, здатних професійно розв’язувати проблеми та вирішувати завдання стратегічного та поточного управління публічною сферою, регулювання її функціонуванням, що передбачає застосування професійних компетентностей в сфері публічного управління і адміністрування

  • 0.0/5 rating (0 votes)