Технології захисту навколишнього середовища

Код

183

Тривалість програми

4/5 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання), неспорідненої спеціальності (на базі повної середньої освіти)

Форма навчання

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит та успішний захист бакалаврської випускової роботи.

Загальний профіль програми

протягом першого року навчання вивчаються основи, 2,3 та 4 курс включають професійно - орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

- знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля;
- уміти використовувати фундаментальні екологічні закономірності у професійній діяльності;
- знати основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання;
-інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних задач і проблем;
- знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів;
-використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні екологічних досліджень та/або інноваційної діяльності;
- уміти самостійно планувати виконання дослідницького та/або інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами;
- демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень;
- знати сучасні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання;
- спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності;
-доносити професійні знання, власні обгрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу;
- знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень;
- демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища;
-використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля;
- уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні середовища;
- оцінювати можливий вплив техногенних об'єктів та господарської діяльності на довкілля;
- володіти основами проектування, експертно-аналітичної оцінки та виконання досліджень;
- застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах;
- оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог;
- вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов.

Практика/Стажування

чотири практики відповідно до навчального плану.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються на підприємствах усіх галузей промисловості та науково-дослідних установ, де виникають потенційні загрози навколишньому середовищу та біосфері в цілому.

  • 0.0/5 rating (0 votes)