Туризм

Код

242

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання), неспорідненої спеціальності на базі повної середньої освіти.

Форма навчання

денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист бакалаврської випускової роботи.

Загальний профіль програми

протягом першого року навчання вивчаються основи, 2,3 та 4 курс включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

Знання і розуміння

- розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення;

- знання філософських категорій та понять;

- розуміння культурних питань сучасності;

- розуміння соціально-історичної сутності явищ і процесів людського буття;

- розуміння сутності перетворень, що відбуваються в Україні, її місця у

загальноєвропейському просторі та завдання, що стоять перед країною та світовою

цивілізацією;

- знання історичного процесу державно-політичного та соціально-економічного

розвитку українського народу від найдавніших часів до сьогодення;

- знання загальних закономірностей, механізмів становлення та розвитку психічних

пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень людської особистості;

- знання сутності, структури, функцій культури, її місця в житті людини і суспільства,

тенденцій розвитку культури та художніх стилів, властивих культурним епохам, творчості

провідних діячів української і зарубіжної культури і мистецтва;

- розуміння місця і ролі української культури у розмаїтті національних культур;

- знання інформаційно-пошукових ресурсів і стратегій у системі масової комунікації;

- знання організаційно-функціональних, програмно-технологічних, лінгвістичних

засобів системно-мережевої взаємодії та пошуку в документально-інформаційних системах;

- знання теоретичних основ розробки структури та визначення атрактивності

туристсько-рекреаційних комплексів;

- знання методології здійснення географічних досліджень щодо територіальної

організації та умов розвитку спеціалізованих видів туризму;

- знання щодо формування туристичного продукту;

- знання та уміння проведення маркетингових досліджень в туризмі;

- базові уміння щодо реалізації туристичного продукту, обслуговування туристів;

- базові уявлення про інформаційно-консультаційну роботу з туристами;

- базові уміння щодо бронювання послуг;

- базові знання та вміння щодо екскурсійного та анімаційного обслуговування;

- базові знання щодо організації взаємодії або співпраці з діловими партнерами та

іншими учасниками туристичних відносин;

- базові знання щодо правового супроводження туристичної діяльності;

- базові знання щодо оцінки та аналізу економічної діяльності, фінансово-

економічного стану підприємства, аналізу ефективності управління ресурсами суб’єктів

туристичного бізнесу.

Застосування знань і розумінь

- володіння методами збору, обробки та аналізу довідкових матеріалів з туризму;

- здатність організувати туристичну діяльність, управляти адміністративно-

управлінським механізмом регулювання діяльності в сфері туризму;

- здатність використовувати знання з маркетингу, менеджменту, права, географії,

історії при проведенні туристичної діяльності;

- уміння враховувати основні психічні, соціально-психологічні та психофізичні

прояви особистості; сприймати науково обґрунтовану психо- логічну інтерпретацію

структурних елементів психіки особистості,

- уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;

- уміння будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією, вести

кореспонденцію;

- уміння досліджувати тенденції розвитку та концептуально-змістове моделювання

програмних, апаратних, лінгвістичних засобів для автоматизо- ваних систем у суспільно-

комунікаційних структурах і галузях;

- уміння встановлювати та вирішувати професійні задачі з використанням

комп’ютерних технологій;

- уміння документально оформляти управлінські рішення;

- уміння проводити моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися у нормативних

актах для забезпечення правомочності рішень;

- уміння обґрунтовано приймати управлінські рішення, розробляти стратегію

розвитку туристичного підприємства;

- уміння спілкуватися рідною та іноземною мовами у професійному середовищі;

- уміння аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є

необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

- уміння вести ділову кореспонденцію іноземною мовою;

- уміння враховувати національні стереотипи, національних стилів ділового

спілкування у крос культурній взаємодії.

Формування суджень

- здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички з

маркетингу, менеджменту, географії, історії, туроперейтингу для дослідження туристичних

явищ і процесів;

- здатність оцінювати ефективність туристичної діяльності;

- здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для

вирішення практичних знань в сфері туризму.

Практика/Стажування

чотири практики відповідно до навчального плану (одна навчальна та три виробничих).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

можливість продовження навчання на другому (магістерському) освітньому рівні; отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях; підвищення кваліфікації; продовження навчання в Європейських країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

фахівець з туризму базового рівня має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади:

фахівець з туристичного обслуговування, організатор подорожей (екскурсій), екскурсовод, фахівець із організації дозвілля, фахівець з розвитку сільського туризму, фахівець із конференц-сервісу, фахівець із спеціалізованого обслуговування, інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму), фахівець із туристичної безпеки, інструктор-методист з туризму, інспектор з туризму (за Класифікатором професій ДК 003:2010).

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 13 квітня 2018