Водні біоресурси та аквакультура

Код

207

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання), неспоріднені спеціальності (на базі повної середньої освіти).

Форма навчання

Денна, заочна (дистанційна)

Механізми визнання попереднього навчання

якщо попередній рівень отримано в іншій країні необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит (та/або успішний захист бакалаврської випускової роботи).

Загальний профіль програми

протягом першого року навчання вивчаються основи. 2, 3 та 4 курси вивчають професійно - орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

- ідентифікувати та пояснити термінологію з вирощування водних біоресурсів у природних водоймах та в умовах аквакультури;
- здійснювати оцінку фактичного стану водних біоресурсів та прогнозувати їх зміни на короткочасну та довготривалу перспективу, розробляти комплекс заходів щодо охорони та відтворення водних біоресурсів;
- інтерпретувати дані біологічного моніторингу для розробки комплексу заходів щодо збереження та відтворення водних біоресурсів;
- запроваджувати технології раціонального водо та природокористування;
- застосовувати сучасні комп’ютерні технології програмування годівлі риб та рибопродуктивності водойм;
- аналізувати сучасні тенденції розвитку стандартизації, сертифікації та методів контролю якості продукції рибництва;
- оцінювати сучасний асортимент риб з природних водойм та вирощених в умовах аквакультури з метою розробки науково-обґрунтованих систем застосування штучних кормів;
- володіти методами рибогосподарських досліджень та статистичної обробки їх результатів.

Практика/Стажування

сім практик відповідно до навчального плану (п’ять навчальних та дві виробничі).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в Європейських країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються організацією виробництва, переробкою та реалізацією продукції рибництва.
Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: технолог з виробництва продукції аквакультури, іхтіолог-рибовод ставового господарства, менеджер з продажу риби та морепродуктів, технолог рибоводної ферми, рибного холдингу, консультант аграрних дорадчих служб, фахівець з рибальського сервісу, консультант в галузі рибного господарства в органах державного управління і місцевого самоврядування, інспектор органів державного управління рибоохорони (рибного патруля).

Кафедри, які забезпечують виконання програми

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 13 квітня 2018